Parter Starý Prosek

Projekt vychází z prosté absence revitalizace parteru v nevhodně využívaném prostoru. Budoucí výstavba ovlivní výrazně potřebu navýšení zelených a odpočinkových ploch. K navýšení odpočinkových a zelených upravených ploch dojde v důsledku realizace tohoto projektu. Současný stav je nevhodný.

Stávající stav řešeného území je nefunkční z těchto důvodů:

  • časté vjíždění automobilů v důsledku nevhodného dopravního řešení
  • neestetického stavu místa včetně pobytu sociálně vyloučených osob (v této souvislosti obdržel žadatel stížnosti obyvatel na nevyhovujíc stav tohoto území)

Lokalitu lze charakterizovat jako nevhodně využité území, jehož vysoký potenciál tvořený kombinací zelených ploch a historických staveb je nutné využít ke změně funkce území. Kvalitu lokality snižuje i koncentrace odpadu a sociálně znevýhodněných osob, které zde nacházejí útočiště.

Obrazová dokumentace v příloze č.3a dokládá stávající nevyhovující stav a nežádoucí funkční využití dotčené lokality.

Zároveň je nutné vnímat skutečnost, že v dotčeném území se připravuje investiční výstavba, která s sebou přináší logický požadavek na navýšení počtu odpočinkových a zelených ploch na území městské části. Realizací předkládaného projektu dojde tedy nejen k eliminaci výše uvedených negativních skutečností, které ovlivňují funkční využití lokality, ale také bude zajištěno optimální využití lokality v kontextu komplexního rozvoje území městské části.