Podatelna

Adresa pro doručování dokumentů:

Úřad městské části Praha 9

Podatelna

Sokolovská 14/324

180 49  Praha 9

Kontakty:

 

Telefon:                                              283 091 156

Datová schránka:                                nddbppc

Web:                                                   http://www.praha9.cz/

El. podatelna (s el. podpisem):          posta@praha9.cz

El. podatelna (bez el. podpisu):         podatelna@praha9.cz

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí                       8.00 – 12:00; 13:00 - 18:00

Úterý                          8.00 – 12:00; 13:00 - 15:30

Středa                         8.00 – 12:00; 13:00 - 18:00

Čtvrtek                       8.00 – 12:00; 13:00 - 15:30

Pátek                           8.00 – 12.30

 

Pravidla elektronického podání:

Podatelna přijímá elektronická podání ve výstupních datových formátech komponent v digitální podobě podle § 23 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a přílohy č. 3 vyhlášky MVČR č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů:

a) pdf (Portable Document Format)

b) PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)

c) xml (Extensible Markup Language Document)

d) fo/zfo (602XML Filler dokument)

e) html/htm (Hypertext Markup Language Document)

f) odt (Open Document Text)

g) ods (Open Document Spreadsheet)

h) odp (Open Document Presentation)

i) txt/csv (prostý text)

j) rtf (Rich Text Format)

k) doc/docx (MS Word Document)

l) xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)

m) ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)

n) jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)

o) png (Portable Network Graphics)

p) tif/tiff (Tagged Image File Format)

q) gif (Graphics Interchange Format)

r) mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)

s) wav (Waveform Audio Format)

t) mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)

u) isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší

v) edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

w) dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší

x) shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)

y) dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8

z) gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)

 

Elektronická podání na technických nosičích dat (CD-ROM, DVD-ROM) lze přímo předávat do hlavní podatelny.

 

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím e‑mailu nesmí přesáhnout 10 MB celkem z důvodu technických omezení na straně úřadu.

 

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím datové zprávy v datové schránce nesmí přesáhnout 20 MB celkem.

 

Způsob nakládání s doručeným dokumentem v analogové podobě, který je neúplný, nečitelný nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách:

 

Pokud je takový dokument doručen a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.

 

Způsob nakládání s doručeným dokumentem v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, který je neúplný, nelze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, obsahuje škodlivý kód, není ve výše uvedeném datovém formátu, nebo není uložen na akceptovaném přenosném technickém nosiči dat, nebo nesplňuje podmínky přijímání dokumentů zveřejněné veřejnoprávním původcem na jeho úřední desce nebo internetových stránkách:

 

Pokud je takový dokument doručen a lze z něj určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, vyrozumí zaměstnanec podatelny odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se ve spolupráci s odesílatelem vadu dokumentu odstranit, zaměstnanec podatelny dále dokument nezpracovává. Není-li možné určit odesílatele a jeho kontaktní údaje, podatelna dokument nezpracovává.