Volby

Prezident republiky Petr Pavel vyhlásil, na základě čl. 63 odst. 2 ústavy České republiky a § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, v souladu s čl. 11 odst. 2 Aktu o zavedení všeobecných přímých voleb členů Evropského parlamentu vydaného v Úředním listu L 278 dne 8.10.1976 a rozhodnutím Rady EU č. 78/639 ze dne 25.07.1978, volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na pátek 7. června 2024 od 14:00 do 22:00 hodin a sobotu 8. června 2024 od 8:00 do 14:00 hodin. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedou vlády. 

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu bylo dne 27.02.2024 oficiálně vyhlášeno v e-sbírce.

Všechny informace pro voliče, kandidáty i pro volební orgány najdete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Staňte se členem okrskové volební komise

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Máte-li zájem pracovat při volbách do Evropského parlamentu jako člen okrskové volební komise na území městské části Praha 9, připravili jsme pro Vás přihlášku, kterou vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Přihlášku můžete osobně odevzdat v informační kanceláři ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324 v úředních hodinách, nebo kontaktujte, s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu a telefonního čísla, občansko správní odbor ÚMČ Praha 9 na telefonním čísle: 283 091 313 nebo e-mailu: jankum@praha9.cz nejpozději do 7.5.2024 do 16:00 hodin.

Podmínka:

  • Státní občanství ČR nebo jiného členského státu EU
  • Dosažení věku 18 let nejpozději k 14.5.2024 

Odměna člena komise činí 1.800 Kč (předseda 2.200 Kč, místopředseda 2.100 Kč).
Na základě projeveného zájmu budete zařazení do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete včas informováni. 

Přihláška ke stažení zde

Stálý seznam voličů a seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu

Upozornění pro voliče - státní občan ČR s trvalým pobytem na území MČ Praha 9:
Každý volič si může osobně po předložení platného občanského průkazu v úředních hodinách ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů, který pro voliče s trvalým pobytem na území Městské části Praha 9 pro všechny druhy voleb na území ČR vede Úřad městské části Praha 9, občansko správní odbor. Po 28. dubnu 2024 si takto volič může ověřit svůj zápis přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Upozornění pro voliče – občan jiného členského státu EU, který je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území MČ Praha 9
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, je automaticky veden v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jen za podmínky, že již hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu na území ČR v minulých volbách a od té doby nepožádal o vyškrtnutí z tohoto seznamu. Ostatní občané jiného členského státu EU musí svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu projevit, a to tak, že osobně podají nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději do 16:00 hodin dne 28.4.2024, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Voličský průkaz
Vydání voličského průkazu
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů).

Žádost o vydání voličského průkazu lez podávat několika způsoby:

  • Žádost v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče *)
  • Žádost v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky (ID: nddbpps) Žádost musí být doručena Úřadu městské části Praha 9 nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. nejpozději 31. května 2024 do 16:00 hodin.
  • Osobně: v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť ÚMČ Praha 9 o žádosti po prokázání totožnosti voliče učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede. 
    O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 5. června 2024 do 16:00 hodin. (Pozn.: Při osobní žádosti v období od 23. května do 5. června 2024 do 16:00 hodin si volič vyhotovený voličský průkaz zároveň i vyzvedne.)

    *) Dle § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je toto ověření u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku.

Úřad městské části Praha 9 voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 23. května 2024, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Lhůty pro přijímání žádosti a vydávání voličských průkazů jsou stanoveny zákonem a nelze je měnit.

Žádost o voličský průkaz 

Kontaktní místo pro vydávání voličských průkazů, pro kontrolu stálého seznamu voličů, pro kontrolu seznamu voličů do Evropského parlamentu a pro žádosti občanů jiného členského státu EU:
Úřad městské části Praha 9 – občansko správní odbor, Praha 9-Vysočany, Sokolovská 14/324, v přízemí, informační kancelář a kanc. č. 019, tel.: 283 091 313.