Volby

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky Petra Pavla č. 147/2024 Sb., vyhlásil dne 12.06.2024 volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev krajů. Stanovil dny jejich konání na pátek 20. září 2024 od 14:00 do 22:00 h a v sobotu 21. září 2024 od 08:00 do 14:00 h. Případné 2. kolo voleb do Senátu se uskuteční o týden později, tj. 27. a 28. září 2024. 

Volby do Senátu Parlamentu České republiky ve v Praze 9 týkají pouze voličů, kteří spadají dle svého trvalého pobytu do volebního obvodu č. 26, tedy voličů s trvalým pobytem v k. ú. Hloubětín, Hrdlořezy a Malešice (část OVK č. 9004, část OVK  č. 9006 a celá OVK č. 9019)

Volby do zastupitelstev krajů se hlavního města Prahy netýkají.

Staňte se členem okrskové volební komise
Máte-li zájem pracovat při volbách do Senátu jako člen okrskové volební komise, připravili jsme pro Vás přihlášku, kterou vyplňte čitelně hůlkovým písmem. Přihlášku můžete osobně odevzdat v informační kanceláři ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324 v úředních hodinách, nebo kontaktuje s uvedením Vašeho jména, příjmení, data narození, trvalého pobytu, a telefonního čísla, občansko správní odbor ÚMČ Praha 9, na telefonním čísle: 283 090 313 nebo e-mailu: jankum@praha9.cz nejpozději do 19. 8. 2024 do 16:00 h.

Podmínka:
- státní občanství ČR
- dosažení věku 18 let nejpozději do 29. srpna 2024
Odměna člena komise činí 1.800 Kč (předseda 2.200 Kč, místopředseda 2.100 Kč) příplatek za případné II. kolo činí pro člena 700 Kč, (předseda a místopředseda 1000 Kč)
Na základě projeveného zájmu budete zařazeni do seznamu zájemců o členství v okrskové volební komisi a o případném členství budete včas informováni.

PŘIHLÁŠKA ČLENA OVK

Právo volit ve volbách do Senátu ve volebním obvodu č. 26 má občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a svým trvalým pobytem spadá do uvedeného volebního obvodu. Překážkami ve výkonu volebního práva do Senátu Parlamentu České republiky jsou zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva. 
 

Informace k voličským průkazům
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. 9. 2024 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz. O voličský průkaz lze požádat od vyhlášení voleb.
Použití voličského průkazu ve volbách do Senátu je dosti omezená, protože volič na voličský průkaz může hlasovat pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. 

Úřad městské části Praha 9 může vydávat voličské průkazy pouze voličům s trvalým pobytem v Praze 9, vzhledem k vymezení volebního obvodu č. 26 s trvalým pobytem v Praze 9 k. ú. Hrdlořezy, k. ú. Hloubětín a k. ú. Malešice.
Žádost o voličský průkaz v listinné podobě opatřená úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslaná prostřednictvím datové schránky voliče musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 13. 9. 2024 do 16:00 hodin.
 

Voličský průkaz 

Voličský průkaz lze předávat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 05.09.2024, osobně nebo jej lze voliči zaslat. Osobně v přízemí odbor občansko správní. Bližší informace na telefonním čísle: 283 091 313 nebo e-mail:jankum@praha9.cz.

Způsob hlasování
Každý volič, občan ČR, který má platný občanský průkaz nebo cestovní pas, doporučujeme zkontrolovat platnost dokladu, hlasuje osobně. V prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.