Volby

Apilikace pro navigaci do volební místnosti

 

Prezident republiky vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Rozhodnutím ze dne 28.12.2020, publikované dne 31.12.2020 ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020, vyhlásil prezident republiky volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dny 8. a 9. října 2021. Hlasování bude probíhat v pátek od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu začíná hlasování v 8:00 hodin a volební místnosti se uzavřou ve 14:00 hodin.

Hlasování bude probíhat ve volebních místnostech na území České republiky a ve volebních místnostech, zřízených při zastupitelských úřadech České republiky. Mimo trvalé bydliště lze hlasovat na voličský průkaz, o který je třeba požádat písemným podáním, opatřeným ověřeným podpisem voliče, případně v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Písemně nebo elektronicky podaná  žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (1.10.2021) tomu, kdo stálý seznam voličů vede (pro občany Prahy 9 je to ÚMČ Praha 9), nebo osobně do okamžiku uzavření stálého volebního seznamu (6.10.2021 do 16.00 hod.). Voličský průkaz opravňuje k zápisu do seznamu voličů a umožnění volby v libovolném volebním okrsku na území České republiky i v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Pokud si chcete být jisti, že jste řádně zapsaní v seznamu voličů, je možné požádat o kontrolu v informačním centu na Radnici. Po předložení občanského průkazu pracovnice informačního centra vaše údaje ochotně ověří.

V zářijovém čísle „Devítky“ zveřejníme seznam všech volebních okrsků na území MČ Praha 9 s domy, které do toho kterého okrsku patří a s přesnou adresou volební místnosti.

Veškeré další podrobnosti a aktuální informace o konání voleb do Parlamentu Poslanecké sněmovny České republiky budeme zveřejňovat v dalších vydáních Devítky a na webových stránkách MČ Praha 9.

Pro všechny, kteří se chtějí zapojit do práce v okrskové volební komisi a pomoci se zajištěním zdárného průběhu voleb, otiskujeme přihlášku, kterou je třeba po vyplnění odeslat s označením „VOLBY“ na adresu ÚMČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9. Přihlášku lze poslat také elektronicky na     e-mail: cervenkovaj@praha9.cz, nebo předat osobně na radnici pracovnicím infocentra, a to nejpozději do 8.9.2021.  

Veškeré další informace, týkající se letošních voleb,  vám rádi poskytnou J. Červenková na tel. 283091124, nebo Mgr. Sýkora na tel. 283091314, nebo můžete využít e-mailu Cervenkovaj@praha9.cz