Odbor občansko správní (OOS)

Odbor občansko správní má ve své působnosti vedení matrik včetně uzavírání manželství, státního občanství, ověřování podpisů a listin, organizačně-technického zabezpečení voleb, územního členění včetně názvů ulic a veřejných prostranství, přestupkové agendy (s výjimkou přestupků v kompetenci jiných odborů). Vede evidenci petic podle zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, evidenci stížností a žádostí o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Vykonává činnost na úseku vydávání osobních dokladů a evidence obyvatel. Zajišťuje funkci opatrovníka ve smyslu ust. § 29 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu. Dále projednává přestupky proti právu shromažďovacímu dle zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím. Vede evidenci veřejných sbírek a působí jako kontaktní místo veřejné správy (Czech Point). Také působí na úseku vnitřní správy, přestupků evidence a kontroly dodržování lhůt při vyřizování stížností, podnětů, petic občanů, zaměřených na činnost MČ, vede agendu přísedících Obvodního soudu Praha 9.

 

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru