Trvalý pobyt - přihlášení, změna

Evidence obyvatel – změna trvalého pobytu

Přihlášení k trvalému pobytu provádí ÚMČ Praha 9 pouze občanům s českou státní příslušností (cizím státním příslušníkům tuto změnu provede pouze Cizinecká policie).

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

 Změnu místa pobytu hlásí

 • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
 • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

 Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

 Předkládané doklady 

 • platný občanský průkaz, nemá-li platný občanský průkaz, předloží jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas; občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství
 • vlastník domu nebo bytu nemusí předkládat výpis z katastru nemovitostí (ale musí sdělit číslo bytové jednotky, tak jak je vedeno na katastru nemovitostí), ohlašovna sama dálkovým přístupem v katastru nemovitostí ověří vlastnické právo
 • při přihlašování do nájemního bytu - doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva - musí obsahovat identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo). Pokud přihlašovaný není vlastník či nájemník, pak je třeba úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny (oprávněná osoba musí zároveň předložit platný občanský průkaz).

K přihlášení dětí do 15 let zákonný zástupce předloží rodný list dítěte. Jestliže má dítě vydán občanský průkaz, předloží zákonný zástupce tento.

Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše tiskopis „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ (pouze na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu).

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 50,- (děti do 15 let neplatí).

Informace pro občany po nabytí státního občanství ČR:

Po obdržení rodného listu, popř. oddacího listu, vydaných Zvláštní matrikou v Brně, tyto doklady občan předloží na přepážce evidence obyvatel  k osvědčení skutečností potřebných k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel anebo v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.

OHLAŠOVACÍ   POVINNOSTI  PŘI  ZMĚNĚ  TP

- nejpozději do 15 pracovních dnů požádat o vydání občanského průkazu

 •      TP, OTP (= velký a malý technický průkaz)
 •      zaměstnavateli / škole
 •      mateřská dovolená (zaměstnavatel nebo úřad práce)
 •      průkaz ZTP
 •      úřad práce (jste-li nezaměstnaný)
 •      ČSSZ – důchodci
 •      profesní komory (advokáti, lékaři, exekutoři…)
 •      NBÚ (pokud máte platné prověrky)
 •      lékařům
 •      poplatek za psa
 •      komerční pojišťovny (úraz, ŽP, povinné ručení…)
 •      penzijní připojištění
 •      stavební spoření
 •      banka
 •      hypoteční banka
 •      pošta (SIPO, TV, rozhlas)
 •      dodavateli plynu a el. energie
 •      telefonní společnost (mobil - paušál,  pevná linka)
 •      rybářský, lovecký… lístek
 •      sportovní oddíly
 •      probíhající řízení: soudní, správní, exekuční, dědické …
 •      správa domu (evidenční list)
 •      akcie
 •      vlastník či správce - nájmy (bytové, nebytové prostory, hroby, ...)
 •      průkaz ZTP 

 

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 pracovních dnů požádat o vydání nového občanského průkazu.

K vydání nového občanského průkazu občan nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografii.

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana. Za ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan správní poplatek ve výši Kč 100,-.

Majitel objektu může požádat o výpis osob, jež jsou hlášené k trvalému pobytu na adrese objektu (předloží žádost, platný občanský průkaz, právnická osoba rovněž výpis z obchodního rejstříku), správní poplatek je Kč 50,- za každou stranu výpisu.

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu zprostředkuje Ministerstvo vnitra požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným  v žádosti s využitím základního registru obyvatel. Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popř. jiné kontaktní údaje. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popř. jména, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner). K žádosti je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu kontaktovanému. Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel, a pokud jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popř. jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby. V případě, že kontaktovanou osobu nelze jednoznačně identifikovat nebo nemá trvalý pobyt na území ČR, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území ČR, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

Správní poplatek za zprostředkování kontaktu ... Kč 500,-

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením občanům hlášeným na ohlašovně Úřadu městské části Praha 9 jsou ukládána na podatelně úřadu. Po uplynutí deseti dnů jsou splněny podmínky fikce doručení, desátým dnem se považuje písemnost za doručenou.

Přízemí budovy nové radnice; přepážka  č. 7 a 8
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě