Oddělení služeb, informací a matrik

Oddělení služeb veřejnosti a informací zajišťuje pro občany městské části Praha 9 agendu matrik, t.j. zápisy do matrik narození, sňatků a úmrtí, včetně vydávání matričních dokladů a provádění svatebních obřadů, vydávání osvědčení o státním občanství a přijímání žádostí o udělení státního občanství, vedení správního řízení o změně jména a příjmení a zajištění zápisů matričních událostí českých občanů, ke kterým dojde v zahraničí, do zvláštní matriky v Brně. Dále oddělení zajišťuje ověřování podpisů a listin, vydávání výpisů z Czech POINTU, zodpovídá za agendu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 9, vykonává činnosti příslušné podle zákona o veřejných sbírkách. V informačním centru lze získat všeobecné informace o provozu úřadu  a dostupné formuláře, přijímá a eviduje ztráty a nálezy, organizačně zajišťuje provoz právní poradny a zodpovídá za fyzickou podobu úřední desky. V neposlední řadě oddělení služeb a informačních kanceláří zajišťuje přípravu a průběh voleb.

 

Informační centra

Informační centra poskytují informace související s výkonem státní správy a samosprávy MČ Praha 9, poskytují kontakty na orgány veřejné správy, vydávají veškeré dostupné formuláře odborů úřadu, zajišťuje prodej publikací MČ Praha 9, zajišťují organizačně bezplatnou právní poradnu, vydávají výpisy v rámci Czech POINTu a přijímají a evidují nálezy. Informační centrum na Proseku provádí rovněž vidimaci a legalizaci.

 

Přísedící OS pro Prahu 9

právní úprava: zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích

Přísedícím může být ustanoven státní občan ČR, který je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný a dosáhl věku nejméně 30 let. Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 volí Zastupitelstvo Městské části Praha 9, k navrženým kandidátům si Zastupitelstvo vyžádá vyjádření předsedy Obvodního soudu pro Prahu 9.

 

Veřejné sbírky

právní úprava: zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

Provádí se sbírka pokladničkami, právnická osoba musí předem oznámit jejich počet a umístění ÚMČ Praha 9. Pokladničky zabezpečené proti odcizení a neoprávněnému otevření ÚMČ Praha 9 zapečetí. Otevření pokladničky musí být ÚMČ Praha 9 oznámeno nejméně 3 pracovní dny předem, otevření musí být přítomni 1 oprávněný zástupce právnické osoby a 1 zaměstnanec ÚMČ Praha 9. 

 

Volby

Veškeré informace podá Miroslava Janků 283091313, e-mail jankum@praha9.cz

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – vedení matrik

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, trvalé bydliště, identifikační a adresní údaje rodičů, identifikační údaje manžela, dětí, svědků, podpis, rodinný stav, 

Kategorie subjektů osobních údajů – fyzické osoby

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Ministerstvo vnitra ČR, soudy, VZP, ČSÚ,  ČSSZ, zastupitelské úřady, fyzické osoby, kterých se matriční zápis týká

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – státní občanství

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, rodné příjmení, datum narození, místo narození,  trvalé bydliště, rodné číslo, pohlaví, stav, státní příslušnost, identifikační údaje dětí, manžela a rodičů, číslo dokladu totožnosti, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o udělení státního občanství, žadatelé o vydání osvědčení o státním občanství

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Ministerstvo vnitra ČR, žadatel, zákonný zástupce, zmocněnec, státní orgány či orgány veřejné moci

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – volby

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, trvalé bydliště, podpis, rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna

Kategorie subjektů osobních údajů – občané MČ Praha 9, členové volebních komisí, žadatelé o voličský průkaz, kandidáti

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

 

Účel zpracování – Czech Point

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení , rodné příjmení,  datum narození, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o výpis

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – ověřování podpisu

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti 

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé o ověření podpisu

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – jmenování přísedících u soudu

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, údaj o trvalém pobytu, podpis

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Obvodní soud pro Prahu 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – veřejné sbírky

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – rezervační systém

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, e mail, telefon

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, administrátor softwaru

Lhůty pro uchování – do doby trvání rezervace

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru