Ověřování podpisů a listin

Ověřování podpisů a listin

právní úprava:  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování
                         vyhláška MVČR č. 36/2006 Sb., o ověřování

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, nepotvrzuje se správnost, ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Provádí se na žádost, vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady. Správní poplatek vidimace za každou, i započatou, stranu originálu je 30 Kč.
Správní poplatek za legalizaci (za každý podpis) je 50 Kč.

Vidimace se neprovede

 • Je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit.
 • Je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném, než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského. To neplatí, byla-li kopie pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele.
 • Je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem. To neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele.
 • Je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj podle § 8 písm. f) – obsahuje viditelný zajišťovací prvek
 • Je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, v jejíž doložce je uveden údaj o tom, že vstup do autorizované konverze dokumentů obsahoval viditelný zajišťovací prvek, který nelze plně přenést na výstup.
 • Jsou-li v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost.
 •  Jestliže se vidimovaná listina doslova neshoduje s předloženou listinou, z níž byla pořízena.
 • Není-li z předložené listiny, z níž je vidimovaná listina pořízena patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů, opis, nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu.

Legalizace se neprovede

 • Jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí.
 • Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.
 • Nepředloží-li žadatel o legalizaci k prokázání své totožnosti platný doklad podle § 18
 • Nemůže-li žadatel psát a listina současně neobsahuje jeho podpis
 • Jde-li o legalizaci podpisu na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně přeložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského.
 • Jde-li o legalizaci podpisu nahrazeného mechanickými prostředky využívajícími zejména grafické znázornění vlastnoručního podpisu.
 • Jde-li o legalizaci elektronického podpisu.
 • Jde-li o legalizaci podpisu na zcela nevyplněném formuláři.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě