Vydání občanského průkazu

K vydání občanského průkazu se nevyplňuje žádost a nepřikládá fotografie.

Občanský průkaz musí mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.

O občanský průkaz žádá občan starší 15 let, nejpozději do 30 dnů ode dne dovršení 15 let věku. Za občana mladšího 15 let žádá jeho zákonný zástupce. Občanský průkaz lze vlastnit již od narození. Pokud je občanský průkaz vydán do 15 let věku dítěte, jeho platnost je 5 let, správní poplatek Kč 100,- Jestliže je občanský průkaz vydán v den patnáctých narozenin a později, platnost občanského průkazu je již 10 let a správní poplatek se nehradí.

O vydání občanského průkazu lze požádat až 6 měsíců před koncem platnosti stávajícího. Žadatel je povinen podat žádost osobně, nelze zmocnit jinou osobu. Vyhotovený občanský průkaz občan převezme osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz jeho zákonný zástupce).

Občanský průkaz se vydává s biometrickými údaji (tj. se zobrazením obličeje a s otisky prstů rukou pořízené podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1157). Otisky prstů se nepořizují u osob mladších 12 let.

Na žádost občana se uvádí rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství. Zapsání titulu nebo vědecké hodnosti do občanského průkazu již není možné.

Doba platnosti občanského průkazu:

1 rok – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 12 let, u níž je dočasně fyzicky nemožné pořídit otisky

5 let – pokud je vydán osobě mladší 15 let

10 let – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 15 let, do dovršení jejich 70 let

35 let – pokud je vydán osobě, která dosáhla věku 70 let

Předkládané doklady

 • občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní pas - nebo jiným hodnověrným způsobem)
 • popř. doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (rodný list, oddací list, úmrtní list, rozsudek o rozvodu s vyznačenou právní mocí, diplom)

Všechny předkládané doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené kopii.

K vydání prvního občanského průkazu občanu mladšímu 15 let se předkládá:

 • rodný list nebo cestovní pas dítěte
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • popř. je potřeba předložit doklady potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti s údaji v evidenci obyvatel nebo evidenci občanských průkazů

O vydání občanského průkazu žádá zákonný zástupce spolu s dítětem (přítomnost dítěte je nutná k pořízení elektronického fotosnímku přímo v kabince vydávání dokladů). Zákonný zástupce rovněž musí převzít vydaný občanský průkaz (po prokázání své totožnosti).

K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti, náhradou za dosud platný průkaz nebo při změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, občan předloží stávající občanský průkaz.

K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo zničený (nelze předložit stávající občanský průkaz), občan prokáže svojí totožnost (dokladem, který je veřejnou listinou – rodný list, cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz - nebo jiným hodnověrným způsobem).

Žadatel o vydání občanského průkazu starší 15 let má právo při převzetí OP provést aktivaci pro elektronické využití občanského průkazu (neplatí v případě, kdy občanský průkaz za žadatele přebírá zmocněnec).

Důvodem ke skončení platnosti občanského průkazu je rovněž uplynutí 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu, nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, rodného čísla nebo změny pohlaví. Platnost občanského průkazu, v němž je uveden rodinný stav nebo údaj o registrovaném partnerství, končí uplynutím 45 dnů ode dne uzavření manželství či registrovaného partnerství, úmrtím manžela nebo partnera nebo nabytím právní moci rozhodnutí o rozvodu manželství.

Správní poplatek:

 • vydání občanského průkazu náhradou za poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený Kč 200,-
 • vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu staršímu 15 let Kč 500,-
 • vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu staršímu 15 let Kč 1 000,-
 • vydání občanského průkazu do 30 dnů občanu mladšímu 15 let  Kč 100,-
 • vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů občanu mladšímu 15 let Kč 300,-
 • vydání občanského průkazu do 24 hodin občanu mladšímu 15 let Kč 500,-
 • vydání občanského průkazu na vlastní žádost Kč 200,-
 • vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu Kč 200,-
 • převzetí OP vydaného do 30 dnů na jiném úřadu než byla podána žádost Kč 100,-.

Občané narození před 1. 1. 1936 mají stále platný občanský průkaz bez strojově čitelných údajů (typ „knížka“ nebo růžová ID karta), pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. Těmto občanským průkazům končí ze zákona platnost ke dni 1. 8. 2026.

Dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, jsou u občanů vedeny následující osobní údaje: jméno, popř. jména, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, rodinný stav, údaj o omezení svéprávnosti k právním úkonům, číslo občanského průkazu, datum vydání a datum převzetí občanského průkazu, označení úřadu, který občanský průkaz vydal, datum skončení platnosti občanského průkazu, datum skartace občanského průkazu, digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, titul nebo vědecká hodnost občana, datum úmrtí, aktuální bezpečnostní kód v šifrované podobě, záznam o zřízení datové schránky, digitální zpracování podpisu na žádosti, čísla ztracených, odcizených, poškozených, zničených nebo neplatných občanských průkazů a datum ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, číslo žádosti o vydání občanského průkazu, žádost o vydání občanského průkazu v elektronické podobě, číslo kontaktního elektronického čipu, telefonní číslo pro veřejnou mobilní síť nebo adresa elektronické pošty, biometrické údaje (tj. zobrazení obličeje a otisky prstů rukou), datum znehodnocení a údaje o jeho ponechání či odevzdání.

Přízemí budovy nové radnice; kabinky č. 4 - 6
Případné dotazy můžete posílat na pechalovam@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě