Narození - určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů

UPOZORNĚNÍ:

Na určení otcovství je NUTNÉ se předem telefonicky objednat na tel.: 283 091 317!

Základní informace
Rodiče dítěte mohou, pokud nejsou manželé, určit souhlasným prohlášením otcovství k nenarozenému, případně narozenému dítěti před matričním úřadem nebo soudem. Prohlášení nezletilého rodiče o otcovství lze učinit pouze před soudem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat
Rodiče dítěte

Jaké jsou podmínky a postup
Písemnou žádost o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů podávají oba rodiče osobně, současně u matričního úřadu. Matrikářka sepíše souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, toto pak podepisují oba rodiče současně.

Jakým způsobem
Osobní návštěvou na kterékoli matrice

Jaké doklady je nutné mít s sebou

určení otcovství k nenarozenému dítěti:

  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • matka - těhotenský průkaz
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

určení otcovství k narozenému dítěti:  

  • rodný list dítěte (pokud byl již vystaven)
  • doklady totožnosti
  • rodné listy
  • rozvedená matka - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
  • ovdovělá matka - úmrtní list manžela

Při určování otcovství cizími státními občany matka cizinka  předkládá k výše uvedeným dokladům ještě aktuální  potvrzení  o svém osobním  stavu vydané příslušnými úřady jejího  domovského státu. Předložené cizozemské doklady musí být předloženy vždy v originále případně v úředně ověřené fotokopii a opatřeny předepsanými  ověřeními a úředním překladem do českého jazyka.
To  znamená, že příslušnou listinu ověří vyšší orgány příslušného státu  a následně  jsou superlegalizovány Českým zastupitelským úřadem v tom určitém státě. Pokud doklady  vydává zastupitelský úřad cizího státu v České republice, musí být  tyto doklady ověřeny Ministerstvem zahraničních věcí ČR v Praze. U některých  států je podle mezinárodní úmluvy možné nahradit superlegalizaci dokladů ověřovací doložkou, tzv. "APOSTILLOU". Toto ověření není nutné v případech, kdy byl doklad vydán ve státě, se kterým uzavřela ČR smlouvu o právní pomoci ve věcech občanských a rodinných.

Všechny  předkládané cizozemské listiny musí být nejen opatřeny příslušnými ověřeními (viz. výše), ale  musí být též přeloženy do českého jazyka,   a  to soudním tlumočníkem jmenovaným dekretem příslušného soudu dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Pokud budou  doklady přeloženy do českého jazyka v cizině, je nutné ověření našeho  zastupitelského úřadu v té zemi, kde bude překlad pořízen.

Je nezbytné , aby při úředním úkonu, souhlasné prohlášení o určení otcovství,  byl přítomen soudní tlumočník. Tlumočníka si rodiče zajišťují na vlastní náklady. Pouze v případě, že cizinec dokonale ovládá český jazyk, o čemž předloží prohlášení, nemusí být úřední úkon tlumočen.

Jaké jsou poplatky
Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

S ohledem na plynulost odbavení a zajištění minimalizace kontaktu klientů v prostorách čekárny budou vyřízeni žadatelé o sepsání souhlasného prohlášení rodičů pouze po předchozím telefonickém objednání na níže uvedeném kontaktu, kde zároveň obdrží veškeré informace, čímž se předejde nutnosti opakovaných návštěv.

Alena Stříteská

matrikářka

striteskaa@praha9.cz

283091317

Podle kterého právního předpisu se postupuje
        zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
        zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých    
        souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
        vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
        jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších
        předpisů zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Další informace
Pokud se dítě narodí do uplynutí třístého dne po zániku manželství (od rozvodu manželství, úmrtí manžela anebo poté co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného),  určení otcovství provést nelze a do knihy narození se jako otec dítěte zapíše bývalý manžel matky, pokud před narozením matka neuzavřela manželství nové.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě