Výstupy a dokumenty

Na této stránce jsou ke stažení metodické podklady MŠMT pro projekty MAP III a zejména dokumenty a výstupy vytvořené v rámci projektu MAP III pro MČ Praha 9:

Postupy MAP III - Metodika MŠMT pro tvorbu místních akčních plánů v oblasti vzdělávání

Organizační schéma - přehled organizačních složek projektu MAP III pro MČ Praha 9, včetně personálního složení řídicího výboru, pracovních skupin a realizačního týmu

Grafické znázornění organizačního schématu projektu MAP III pro MČ Praha 9

Komunikační plán MAP III pro MČ Praha 9

Identifikace dotčené veřejnosti

Místní akční plán III pro MČ Praha 9

Strategický rámec MAP - seznam investičních priorit