Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

1) Oficiální název

Městská část Praha 9

2) Důvod a způsob založení

Městská část Praha 9 vznikla s účinností zákona č. 418/1990 Sb. o hlavním městě Praze. Postavení městské části v současné době upravuje z.č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze a Statut hl.m. Prahy. Městská část vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

3) Organizační struktura

Organizační struktura

Odbory úřadu

Organizace zřízené MČ Praha 9

4) Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa      

Městská část Praha 9
Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324,
ID datové schránky : nddbppc

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324,
180 49 Praha 9

Informační centrum poliklinika Prosek

Lovosická 440/40,

190 00 Praha 9 - Prosek

4.3 Úřední hodiny: úřední hodiny naleznete zde

4.4 Telefonní čísla: 283 091 111, telefonní seznam úřadu naleznete zde

4.5 Čísla faxu: fax není používán

4.6 adresa internetové stránky: https://www.praha9.cz/

4.7 adresa e-podatelny ( s elektronickým podpisem) : posta@praha9. cz

4.8 další elektronická adresa ( bez elektronického podpisu) : podatelna@praha9.cz                                          

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím e‑mailu nesmí přesáhnout 10 MB celkem z důvodu technických omezení na straně úřadu.

Celková velikost jednoho elektronického podání včetně připojených příloh prostřednictvím datové zprávy v datové schránce nesmí přesáhnout 100 MB celkem. 

Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt/csv (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 • json (JavaScript Object Notation)
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496)
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496)
 • heic/heif (High Efficiency Image File)
 • zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311)
 • asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended)

5) Případné platby lze poukázat  

Číslo účtu: 19-2000910329/0800 Česká spořitelna, a.s. Praha

6) IČ 00063894

7) DIČ CZ00063894

8) Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Jednací řád ZMČ Praha 9

Jednací řád RMČ Praha 9

Jednací řád výborů ZMČ

Zásady prodeje bytů oprávněným nájemcům

 

8.2 Rozpočet

Rozpočet naleznete zde

9) Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu ÚMČ Praha 9 (viz. bod 4 ) odboru občansko správnímu. Žádost o informaci lze podat rovněž ústně a také elektronicky, bez nutnosti elektronického podpisu, doručenou na elektronickou podatelnu nebo do datové schránky. Pro žádost o informace lze využít formulář dostupný ZDE

10) Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty nebo jiné dožádání můžete zaslat na adresu úřadu elektronicky na uvedené elektronické adresy nebo učinit osobní podaní při návštěvě úřadu

 • Podatelna úřadu Sokolovská 14/324, Praha 9
 • Věcně příslušné odbory úřadu

11) Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaném ÚMČ Praha 9 se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou právní úpravou správního řízení, pokud zvláštní zákon nestanoví jiný postup nebo nejde o samotnou zvláštní úpravu. Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které stanoví postup odvolatele. Opravný prostředek lze podat poštou na adresu úřadu a příslušného odboru nebo také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9.

12) Formuláře

obdržíte v informačních kancelářích, na věcně příslušném odboru nebo je můžete nalézt na těchto stránkách

13) Popisy postupů 

návody pro řešení nejrůznějších životních situací můžete nalézt u prezentace každého odboru

14) Předpisy

14.1   Nejdůležitější používané předpisy -  přehled nejdůležitějších předpisů

14.2  Vydané právní předpisy

         nejsou

15) Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informaci

Žadatel, který nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace nebo s výší odměny za oprávnění užít informaci může podat prostřednictvím ÚMČ Praha 9 stížnost nadřízenému orgánu ( Magistrátu hl. m. Prahy ). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16) Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

        v současné době nemá Městská část Praha 9 vzorové licenční smlouvy.

16.2 Výhradní licence

        v současné době nejsou Městskou částí Praha 9 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění  pozdějších předpisů.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

naleznete zde