Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMČ Praha 9 jedná a rozhoduje

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž ÚMČ Praha 9 jedná a rozhoduje

 • 131/2000 Sb., zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů
 • 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  
 • 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • 634/2004 Sb., zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 292/2013 Sb., zákon o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
 • 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • 251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • 85/1990 Sb., zákon o právu petičním v platném znění
 • 117/2001 Sb., zákon o veřejných sbírkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • 565/1990 Sb., zákon o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • 186/2016 Sb., zákon o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
 • 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • 218/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 207/2001 Sb., vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
 • 186/2013 Sb., zákon o státním občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • 21/2006 Sb., zákon o ověřování, ve znění pozdějších předpisů
 • 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 269/2021 Sb., zákon o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • 329/1999 Sb., zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 570/1991 Sb., zákon o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • 255/2012 Sb., zákon o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 268/2009 Sb., vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 • 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 122/2004 Sb., zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zák. o pohřebnictví
 • 108/2006  Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • 505/2006 Sb., vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • 473/2012 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně – právní ochraně dětí
 • 109/2002 Sb., zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 359/1999 Sb., zákon o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • 104/1991 Sb., sdělení FMZV ČR o Úmluvě o právech dítěte, ve znění pozdějších předpisů
 •  257/2000 Sb., zákon o Probační a mediační službě, ve znění pozdějších předpisů
 •  65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů
 • 2013/26780-21 směrnice MPSV o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedení orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče
 • 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
 • 115/2006 Sb., zákon o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 329/2011 Sb., zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 134/2016  Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
 • 406/2000 Sb., zákon o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • 90/2012, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona 458/2016
 • 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • 111/1994 Sb., zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • 361//2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
 • 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • 326/2004 Sb., zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 201/2012, o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
 • 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • 189/2013 Sb., vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů
 • 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • 541/2020 Sb., zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů
 • 166/1999 Sb., zákon o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů
 • 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • 254/2001 Sb., zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 256/2013 Sb., zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 300/2008 Sb., zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů 
 • 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
 • 36/2006 vyhláška MV ČR, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
 • 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 132/2006 Sb., zákon o kronikách obcí
 • 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 62/2003 Sb., zákon  o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • 275/2012 Sb., zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů