Informace o zpracování osobních údajů

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

 

Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9, IČ : 00063894, DIČ : CZ00063894, ID datové schránky : nddbppc je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ) obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje získané od subjektů jsou zpracovávány za účelem plnění právní povinnost, zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a z důvodů oprávněného nebo veřejného zájmu.

Osobní údaje zpracovávají v rámci ÚMČ Praha 9 jednotlivé odbory ÚMČ Praha 9 dle vymezení svých činností a kompetencí a to cele v souladu s platným Organizačním řádem ÚMČ Praha 9.

Subjekt osobních údajů disponuje těmito právy :

  • Právo na přístup
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Právo na přenositelnost
  • Právo vznést stížnost u dozorového orgánu

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované správci. Součástí přijetí žádosti je ověření totožnosti žadatele z důvodů ochrany osobních údajů subjektu údajů. Žádost lze zaslat datovou zprávou z datové schránky žadatele (subjektu údajů), prostřednictvím e-mailu s platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, ověřením totožnosti a podáním žádosti na podatelně ÚMČ Praha 9 nebo listinnou žádostí s úředně ověřeným podpisem. Účelem zpracování je uplatnění výše uvedených práv subjektu údajů. Do kategorie osobních údajů při uplatňování práv subjektu údajů - jméno, příjmení, datum narození, adresa, popř. ID datové schránky. Kategorie subjektů osobních údajů - fyzické osoby uplatňující svá práva, kategorie příjemců osobních údajů - ÚMČ Praha 9, lhůta pro uchování osobních údajů při uplatňování předmětných práv je stanovena příslušnými zvláštními předpisy.

ÚMČ Praha 9 uchovává osobní údaje ve stanovených lhůtách, v souladu se zákonem č. 499/2007 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Pokud doba uložení není stanovena právními předpisy, uchováváme osobní údaje jen na nezbytně dlouhou dobu.

Úřad městské části Praha 9 zpracovává osobní údaje viz informativní stránky jednotlivých odborů.

Za účelem on-line rezervace je subjekt údajů přesměrován na webové stránky dodavatele objednací aplikace systému WEBCALL.

Pokud by se subjekt údajů domníval, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na správce s žádostí o zjednání nápravy. V případě oprávněné žádosti, správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

ÚMČ Praha 9 informuje, že některé oblasti území MČ Praha 9 jsou monitorovány ÚMČ Praha 9 a to za účelem ochrany majetku, zdraví občanů, zajištění pořádku a zamezení vzniku černých skládek.

kontakt pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tel : + 420773791030

email :   poverenec@praha9.cz

 

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním kamerového systému v prostorách budovy Úřadu městské části Praha 9

Úřad městské části Praha 9 upozorňuje, že budova úřadu je monitorována kamerovým systémem. Správce Městská část Praha 9, Úřad městské části Praha 9 umístil na vstupech do budovy tabule oznamující subjektům údajů, že je daný prostor snímán kamerovým systémem.

Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku a práv správce a třetích osob jakož i ochrana zdraví a života zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách správce.

Subjekty osobních údajů jsou zaměstnanci a osoby vstupující do monitorovaného prostoru.

Správce záznamy z kamerového systému zpracovává (uchovává) po dobu 7 dní.

Případnými příjemci osobních údajů jsou oprávněné osoby dle vnitřního přípisu a PČR.

Správce v souvislosti s provozováním kamerového systému nepředává osobní údaje do třetích zemí, nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a nejde tedy o poskytování osobních údajů na základě zákonných či smluvních požadavků. Osobní údaje nejsou zpracovávány pro jiný účel než shora uvedený.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje garanta kamerového systému:

Tel.: 283 091 258

E mail: kamery@praha9.cz