Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí znamená ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho majetku, a působení směřující k obnově narušených funkcí rodiny (viz Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).  Předním hlediskem poskytování sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte. 

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc mj. orgán sociálně-právní ochrany dětí. Stejně tak dítě má právo požádat mj. orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.

Preventivní, poradenská a další činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí je poskytována bezplatně.

Na Odboru sociálním Úřadu MČ Praha 9 vykonává agendu sociálně-právní ochrany