Náhradní rodinná péče

Účelem náhradní rodinné péče je vytvoření příznivého rodinného prostředí dětem, jímž se takové péče nedostává ve vlastní biologické rodině. 

Činnost agendy zahrnuje zejména:

 • Podávání návrhů soudu na osvojení a na pěstounskou péči.
 • Vedení evidence žadatelů o NRP .
 • Vedení evidence dětí vhodných pro NRP ve spolupráci se zařízeními pro výkon ústavní výchovy.
 • Ve věcech zprostředkování osvojení a pěstounské péče: 
  • vyhledávání dětí vhodných k osvojení nebo ke svěření do pěstounské péče,
  • vyhledávání osob vhodných stát se osvojiteli či pěstouny,
  • přijímání a následné zpracování žádostí od osob, které mají zájem stát se osvojiteli a pěstouny,
  • pravidelné sledování vývoje dětí, které byly svěřeny do výchovy jiných fyzických osob než rodičů,
  • výkon funkce opatrovníka nebo poručníka nezletilých dětí
 • Uzavírání dohod s pěstouny a sledování jejich naplňování.

 • Zajišťování závazků plynoucích z dohod o pěstounské péči. 

Doklady k žádosti o zprostředkování NRP :

·   Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu

·   Dotazník k žádosti o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli/pěstouny/pěstouny na přechodnou dobu, obsahující další osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech žadatele a osobách žijících v domácnosti žadatele

·   Doklad o státním občanství (vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností)

·   Cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR

·   Opis z evidence Rejstříku trestů (vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností)

·   Cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce v době od dovršení 15 roku věku do podání žádosti (doloží žadatel) 

·   Zpráva o zdravotním stavu žadatele od praktického nebo odborného lékaře

·   Oddací list

·   Strukturovaný životopis

·   Rozvodové rozsudky (v případě rozvodu)

·   Rodný list vlastního nezletilého dítěte (pokud má žadatel vlastní dítě), od 15ti let i Opis z evidence Rejstříku trestů (vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností)

·   Potvrzení o příjmech (potvrzení zaměstnavatele nebo poslední daňové přiznání)

·   Fotografie žadatelů

V případě zájmu o náhradní rodinnou péči kontaktuje příslušnou sociální pracovnici 
a domluvte se na osobní schůzce na oddělení SPOD. 

Kontakty na oddělení

adresa: Praha 9, Sokolovská 14/324, , 3. patro