Kuratela dětí a mládeže

Kurátor pro děti a mládež pracuje s dětmi a mladistvými, kteří spáchali provinění, trestný čin nebo čin jinak trestný, přestupek a s dětmi a mladistvými s opakovanými poruchami chování závažného rázu, i jejich rodinami.

Důležitou součástí jejich práce je poradenská činnost. Pomáhají rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě. Poskytují sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací, s cílem umožnit dětem začlenění do společnosti, včetně začlenění pracovního. Zprostředkovávají pomoc odborných poradenských 
a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení.

Činnost agendy zahrnuje zejména:

  • Pomoc rodinám s dětmi při řešení závažných výchovných problémů, poruch chování, šikany, zneužívání návykových látek, zanedbávání školní docházky a trestné činnosti.

  • V rámci trestního řízení ve věcech nezletilých a mladistvých pachatelů trestné činnosti spolupráci s orgány činnými v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy pro mládež), zejména při poskytování součinnosti při jednotlivých úkonech a dále při zjišťování poměrů mladistvé či nezletilé osoby.

  • Účast u hlavního soudního líčení v trestních věcech mladistvých a nezletilých v pozici účastníka řízení s právem podávat soudu návrhy a opravné prostředky

  • Účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému v souladu se zákonem o přestupcích.

  • Podávání návrhů a podnětů soudu na uložení výchovného opatření.

  • Spolupráce se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, případně s věznicemi, kde je pravidelně sledováno dodržování práv nezletilých dětí a mladistvých umístěných v těchto zařízeních

  • Spolupůsobení na zlepšení podmínek v rodinách, kde je vykonávána ústavní nebo ochranná výchova dítěte, s cílem umožnit návrat dítěte do rodiny.

  • Spolupráce s orgány úřadů, školami, zdravotnickými a školskými institucemi, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atp.

 

Kontakty na oddělení

adresa: Praha 9,  Sokolovská 14/324, , 3. patro