Kurátor pro děti a mládež

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný pracovník, který vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy, páchají trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu, dopouštějí se záškoláctví, užívají alkohol a jiné drogy apod.,

tzn.  podle Zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • „vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak narušují občanské soužití,
 • opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte“ apod.

Kurátor pro děti a mládež navazuje spolupráci s rodinou dítěte zvláště na základě

 • upozornění školy, zdravotnického zařízení, informací orgánů činných v trestním řízení,  anonymního upozornění
 • přímého kontaktu s rodiči, kteří požádají o pomoc při výkonu práv a povinností vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti
 • přímého kontaktu s nezletilým dítětem

Rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte má právo při výkonu svých práv a povinností požádat o pomoc mj. orgán sociálně-právní ochrany dětí. Stejně tak dítě má právo požádat mj. orgány sociálně-právní ochrany o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv.

Preventivní, poradenská a další činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí je poskytována bezplatně.

 

Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí se můžete obracet na tyto kurátory pro děti a mládež:

 • Mgr. Anděla Kučerová, tel.  283 091 447
  e-mail: kucerovaa@praha9.cz, kancelář: 319
 • JUDr. Martin Dub, tel. 283 091 429
  e-mail: dubm@praha9.cz, kancelář č. 317

Úřední dny

pondělí, středa 8.00 – 18,00 hodin.

Odbor sociální, 3. patro nové budovy Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

Termín osobní schůzky je možné dohodnout předem.