Přehled přijatých usnesení z 19. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.11.2023

Přílohy
Úprava rozpočtu investic Servisu informačních technologií
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na projekt eDigiStar
Úprava rozpočtu výdajů Odboru školství - Dětské dopravní hřiště
Revokace usnesení č. Us RMČ 197/23 ze dne 9.5.2023 - schválení opravy hospodářského výsledku a tvorby fondů u organizace zřízené MČ Praha 9 za rok 2022
Úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské činnosti a navýšení rozpočtu kamerového systému
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté Městské části Praha 9 z OPPPR na projekt PONK MŠ Veltruská
Souhlas s podnájmem částí pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností Devátá rozvojová a.s., se sídlem Jablonecká 322/70, Praha 9, PSČ 190 00, IČO: 27944603 a podnájemcem Ráj poníků, z.s., IČO: 17632609
Odpis nevymožitelné pohledávky do 100.000 Kč -
Změnu Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/245/2010 mezi MČ Praha 9 a Jaroslavem Pražákem, IČO: 44829485
Změna Smlouvy o nájmu č. 306/2004 ze dne 20.12.2004 mezi MČ Praha 9 a Zuzanou Soběslavskou, IČO: 70747580
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek
Změna Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/34/2010 ze dne 28.01.2010 mezi MČ Praha 9 a Hanou Mizerovou, IČO: 71519416
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce se ZŠ Novoborská
Uzavření nájemních smluv k bytovým jednotkám na základě výsledků výběrového řízení
Podání výpovědi z nájmu bytu xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 1133/1 v k.ú. Prosek xxxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemků ve vlastnictví společnsoti JÍŠA s.r.o. za pozemek 2996/10 ve vlastnictví hl.m.Prahy
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému převodu pozemků parc.č. 141/3, 142/140, 141/3 a 519/1 vše v k.ú. Hrdlořezy
Schválení úplatného převodu pozemku 1795/4 v k.ú. Vysočany formou výběrového řízení
Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru - kanceláře č.1.4., o výměře 17,5 m2, ul. Jablonecká č.o. 322, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a společností TAF Consulting, s.r.o., IČO: 17960088
Pověření řízením ZŠ a MŠ Elektra, IČ: 19721609 se sídlem v Sousedíkově ul. 1044/8, Praha 9 s účinností od 1.3.2024
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ
Odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 9
Revokace usnesení č. Us RMČ 547/23 Stanovení a schválení kapacit, zřízení přípravné třídy a jídelny pro novou školu ZŠ a MŠ Elektra ul. Sousedíkova 1044/8, Praha 9 s účinností od 1. 9. 2024
Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka papírových výrobků pro úřad městské části – náhradní plnění“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení
Odpis nevymožitelné pohledávky
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence
Schválení odměny ředitelce Divadla Gong - kulturního a vzdělávacího společenského centra
Návrhy termínů konání RMČ a ZMČ v I. pol. 2024
Návrh na volbu statutárních orgánů spol. Poliklinika Prosek, a.s.
Svolání 4. zasedání ZMČ P9, vč. návrhu pořadu zasedání