Odbor životního prostředí (OŽP)

Odbor zajišťuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany zvířat proti týrání, vydává lovecké lístky a vede evidenci zemědělských podnikatelů.

Odbor dále zajišťuje údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť v plochách městské zeleně, odstraňování černých skládek, svoz objemného odpadu od obyvatel, koordinaci nakládání s komunálním odpadem na území městské části. Odbor přijímá a prověřuje podněty od občanů a jiných subjektů, spolupracuje s jinými orgány státní správy a samosprávy a jinými institucemi (např. Městská policie, Hygienická stanice hl. m. Prahy, Česká inspekce životního prostředí, Technická správa komunikací hl. m. Prahy aj.), posuzuje projektové dokumentace ke stavebním záměrům, je dotčeným orgánem státní správy v rámci řízení vedených podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a vede správní řízení podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Zpracování osobních údajů

 

Účel zpracování – evidence poplatků

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, datová schránka, email, telefon, podpis, číslo účtu, zaměstnavatel

Kategorie subjektů osobních údajů – plátci poplatků, dlužníci, poddlužníci

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, dotčené subjekty v souladu se z.č. 20/2009 Sb., daňový řád

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – obecně prospěšné práce

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště (přechodné bydliště), datová schránka, číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon, podpis, doba trestu, podpis, zdravotní stav

Kategorie subjektů osobních údajů – odsouzený k výkonu obecně prospěšných prací

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, Probační a mediační služba

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – smluvní vztahy

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, sídlo, IČ, email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 9

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, MHMP, ISRS

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – vydávání loveckých a rybářských lístků

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, adresa sídla, telefon, e-mail, IČ, datová schránka, podpis, zdravotní stav

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9,  MHMP, PČR

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – ochrana veřejné zeleně a ovzduší

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, adresa sídla, telefon, e-mail, IČ, datová schránka, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé, účastníci řízení

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, PČR, Městská policie hl. m. Prahy

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – odpadové hospodářství

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, adresa sídla, telefon, e-mail, IČ, datová schránka, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – osoby nakládající s odpady, původci odpadů

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, MHMP, Ministerstvo životního prostředí

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – ochrana zvířat

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, adresa sídla, telefon, e-mail, IČ, datová schránka, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – majitelé zvířat, účastníci řízení

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, Městská veterinární správa v Praze

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Mgr. Dagmar Brabcová

zástupce vedoucího odboru - odpadové hospodářství, ochr. ovzduší, ZPF, lesní hospodářství, koordinace vyjádření k PD, správní jednání podle DŘ v oblasti záborů veřejného prostranství v zeleni, rozhodování na úseku rybářských a loveckých lístků, ekovýchova