Oddělení ochrany prostředí

1. Zajišťuje výkon státní správy na úseku odpadového hospodářství:

 • vydává závazná stanoviska v územním a stavebním řízením z hlediska nakládání s odpady
 • kontroluje původce odpadů
 • vede evidenci na úseku odpadového hospodářství – evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • vede správní řízení podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v aktuálním znění.

2. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku odpadového hospodářství:

 • kontroluje sběrné nádoby na tříděný odpad, dává podněty Magistrátu hl. m. Prahy k navýšení četnosti svozu, přistavení dalších sběrných nádob nebo ke zřízení nových stanovišť
 • na základě přiděleného počtu kontejnerů na velkoobjemový odpad od Magistrátu hl. m. Prahy připravuje rozpis stanovišť těchto kontejnerů, zajišťuje zveřejnění rozpisu
 • na základě přiděleného počtu velkoobjemových kontejnerů na bioodpad od Magistrátu hl. m. Prahy připravuje rozpis stanovišť těchto kontejnerů, zajišťuje zveřejnění rozpisu
 • přijímá informaci o termínech mobilního sběru nebezpečných odpadů, zajišťuje zveřejnění rozpisu
 • zajišťuje košový program

3. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší:

 • vydává závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • má dozor nad dodržováním povinností provozovatelů těchto zdrojů
 • má oprávnění uložit takovému provozovateli v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že neplní své povinnosti
 • vede správní řízení podle zákona o ochraně ovzduší
 • aktivně zpřístupňuje informace na úseku ochrany ovzduší, zejména přehled vydaných závazných stanovisek

4. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny:

 • povoluje kácení dřevin rostoucích mimo les
 • uděluje výjimky k vjezdu do zeleně
 • vede správní řízení podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění

5. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku ochrany přírody a krajiny:

 • zajišťuje údržbu veřejné zeleně v majetku a správě městské části
 • zajišťuje realizaci sadových úprav na pozemcích v majetku a správě městské části

6. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu:

 • vydává dočasné nebo trvalé vynětí ze zemědělského půdního fondu (do 1 ha)
 • vede správní řízení podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v aktuálním znění

7. Zajišťuje výkon státní správy na úseku ochrany zvířat:

 • vede evidenci včelstev
 • zajišťuje zveřejnění mimořádných veterinárních opatření, vydaných Městskou veterinární správou v Praze
 • vydává povolení ke konání svodu zvířat
 • kontroluje ve spolupráci s Městskou veterinární správou v Praze zdravotní stav chovaných zvířat
 • vede správní řízení podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v aktuálním znění 

8. Zajišťuje výkon samosprávy na úseku ochrany zvířat:

 • zajišťuje deratizaci na veřejných prostranstvích
 • zajišťuje odchyty holubů
 • zajišťuje odchyty zdivočelých koček a volně pobíhajících psů
 • zajišťuje ve vybraných lokalitách úklid psích exkrementů
 • zajišťuje pro informační kanceláře úřadu papírové sáčky na psí exkrementy
 • zajišťuje obsluhu psího výběhu nedaleko Parku Podviní

9. Zajišťuje výkon státní správy na úseku rybářství a myslivosti:

 • vydává rybářské a lovecké lístky

10. Ostatní:

 • zajišťuje údržbu dětských hřišť
 • zajišťuje odklízení nepovolených (černých) skládek z pozemků v majetku a správě městské části
 • zajišťuje zimní údržbu chodníků
 • povoluje zábory veřejného prostranství v zeleni pro stavební práce
 • zajišťuje opravy chodníků a vpustí v majetku a správě městské části

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Mgr. Dagmar Brabcová

zástupce vedoucího odboru - odpadové hospodářství, ochr. ovzduší, ZPF, lesní hospodářství, koordinace vyjádření k PD, správní jednání podle DŘ v oblasti záborů veřejného prostranství v zeleni, rozhodování na úseku rybářských a loveckých lístků, ekovýchova