Ukrytí obyvatelstva

 

Ukrytí obyvatelstva je jedním ze základních způsobů kolektivní ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech a zajišťuje se v improvizovaných a ve stálých úkrytech. K zabezpečení realizace ukrytí se zpracovávají plány ukrytí.

Stálý úkryt je stavba k ukrytí obyvatelstva vybudovaná investičním způsobem již v době míru. Zajišťuje ochranu v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Stálé úkryty se dělí na :

  • Stálé tlakově odolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení v případě stavu ohrožení státu a válečného stavu.
  • Stálé tlakově neodolné úkryty se využívají k ochraně obyvatelstva proti účinkům světelného a tepelného záření, pronikavé radiaci, kontaminaci radioaktivním prachem a částečně proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě ohrožení státu a válečného stavu.
  • Ochranné systémy podzemních dopravních staveb se využívají k ochraně obyvatelstva v případě stavu ohrožení státu, válečného stavu a při mimořádných událostech.

Majitelé stálých úkrytů zajišťují jejich údržbu a revizi v souladu s platnou normou ČSN 73 9050 z roku 2004 (Údržba stálých úkrytů civilní ochrany).

Přehled úkonů údržby je uvedena v metodické pomůcce údržby stálých úkrytů (viz. přiložený soubor).

  1. úkryty lze využívat k mírovým účelům (sklady, šatny, archivy) za předpokladu respektování kolaudačního rozhodnutí související s technickými parametry úkrytu.
  2. úkryt (IÚ) - je stavba k ukrytí obyvatelstva a obyvatelstvem svépomocně upravovaná až v případě nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu a v době válečného stavu v místech, kde nelze k ochraně obyvatelstva využít stálých úkrytů. Zabezpečuje ochranu před účinky světelného a tepelného záření, pronikavé radiace, kontaminace radioaktivním prachem a proti tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení. Mohou to být jakékoli prostory (části bytů, bytových domů, provozních a výrobních objektů, školských či zdravotních zařízení) svépomocně upraveny obyvatelstvem a dodatečně zpevněny a zodolněny s využitím vlastních zdrojů, případně mohou být budovány polním způsobem.

Podrobnější informace k přípravě improvizovaného úkrytu najdete na webové stránce hasičského záchranného sboru : http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx - Sebeochrana obyvatelstva ukrytím.

Pro ukrytí obyvatelstva v době míru (po vzniku závažné mimořádné události nebo krizové situace) se s výjimkou Ochranného systému Metra (OSM) s využitím stálých úkrytů nepočítá. Za branné pohotovosti státu se plánuje jejich použití v plném rozsahu.

Jako improvizovaný úkryt lze na území městské části využít ochranného systému metra ve stanicích Českomoravská, Vysočany a Kolbenova.

Potřeba ukrytí se realizuje při vyhlášení:

a)  stavu nebezpečí, který vyhlašuje primátor na základě rozhodnutí Krizového štábu podle  § 3 odst. 1 a 3 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, Nařízení hl. m. Prahy, schvaluje Rada hl. m. Prahy, účinnost dnem vyvěšení na úřední desce.

b)  nouzového stavu, stavu ohrožení státu nebo válečného stavu, podle zákona  č. 110/1998 Sb. ze dne 22.4.1998, které vyhlašuje příslušný orgán (vláda ČR nebo Parlament ČR) jako zákon. Účinnosti nabývá v okamžiku, který se v rozhodnutí stanoví. Současně se rozhodnutí zveřejní ve sdělovacích prostředcích.

Vlastní nástup osob do úkrytů a IÚ při stavu nebezpečí, nouzovém stavu, stavu ohrožení státu nebo válečném stavu  bude vyhlášen sirénami (kolísavým tónem) a hromadnými sdělovacími prostředky.

Před nástupem osob do úkrytů se tyto úkryty zprovozňují dle Plánu ukrytí obyvatelstva (Krizový plán)

Ukončení bude oznámeno sirénami (táhlým tónem) a opět hromadnými sdělovacími prostředky.

Přehled stálých tlakově odolných úkrytů na území MČ Praha 9 zde ke stažení