Přehled přijatých usnesení ze 4.jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.2.2024

Přílohy
Rozpočet Městské části Praha 9 na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu Městské části Praha 9 na roky 2025 – 2029
Vrácení nedočerpané dotace na Projekt EU MAP III
Poskytnutí finanční podpory formou investiční dotace TJ Sokol Vysočany ČOS
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2024
Prodloužení nájmu bytové jednotky s xxx
Prodloužení nájmu bytové jednotky s xxx
Změna Smlouvy o nájmu č. 29/96 ze dne 28.02.1996 mezi MČ Praha 9 a Ivanou Matičkovou, IČO: 61040886
Změna Smlouvy o nájmu č. 0284/94/OMS ze dne 20.05.1994 mezi MČ Praha 9 a Marcelou Stránskou, IČO: 64708705
Předložení žádostí na poskytnutí dotací s investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2024
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 84/4 v k.ú. Hrdlořezy v rámci akce "A3JAR" pro spol. Vodafone Czech Republic a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 84/4 v k.ú. Hrdlořezy v rámci akce "FTTX_P_FIS_PRHRD1_Praha_Hrdlořezy_Z-OK" pro spol. CETIN a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 855/9 v k.ú. Vysočany v rámci akce "832284 – Praha 9, K Žižkovu, Pod Šancemi, Novovysočanská, Českomoravská" pro spol. Quantcom, a.s.
Návrh na změnu Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání č. 2023/OSM/0185/ONAN ze dne 30.08.2023 uzavřenou mezi MČ Praha 9 a společností PT Distribuční, s.r.o., označenou jako Dodatek č. 1, jehož obsahem je změna způsobu úhrady za vodné a stočné
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k žádosti o směnu pozemků na území MČ Praha 9 mezi HMP a fyzickými osobami zastoupenými xxxx
Změna smlouvy č. NAN/OSM/387/2008 o nájmu nebytové jednotky č. 577/101 v budově č.p. 577, ulice Staromlýnská č.o. 4, k.ú. Vysočany, ze dne 21.11.2008 mezi MČ Praha 9 a Společností DUHA, z.ú., IČO: 45247439, označenou jako Dodatek č.3
Změna smlouvy č. 2023/OSM/0112/OINO ze dne 29.5.2023, označenou jako Dodatek č. 1 se společností HORTUS správa zeleně s.r.o., IČO: 60486791
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Novostavba FVE na střeše stávajícího objektu Galerie Fénix" na pozemcích parc. č. 11/6, 8/5, 8/6, 9/14, 11/16, 9/12 v k.ú. Vysočany
Odejmutí pozemku v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy ze správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu nemovitých věcí mezi spol. Skanska Residential a.s., IČO: 024 45 344 a MČ Praha 9
Schválení zprávy o provedení inventarizace majetku hlavního města Prahy, Městské části Praha 9 a příspěvkových organizací jí zřizovaných za rok 2023
Svěření pozemků a podílů na pozemcích v katastrálních územích Vysočany, Libeň, Prosek a Střížkov ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Výroční zpráva za rok 2023, o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Bezúplatné převedení majetku z evidence ÚMČ Praha 9 do evidence příspěvkových organizací
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 a jmenování členů konkursní komise
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky MŠ Kovářská 1790, Praha 9 a jmenování členů konkursní komise
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky MŠ U Vysočanského pivovaru 261, Praha 9 a jmenování členů konkursní komise
Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky ZŠ a MŠ Elektra, Sousedíkova 1044/8, Praha 9 a jmenování členů konkursní komise
Jmenování Ing. Milana Rosola do funkce vedoucího Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 9
Jmenování Mgr. Pavly Vinklářové do funkce vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9
Udělení plných mocí při podání žádosti v rámci 2. výzvy - Zavedení nového stavebního zákona do praxe "IT vybavení pro stavební úřady"
Zpráva o provedené kontrole plnění úkolů z usnesení Rady MČ P9 v průběhu roku 2023
Úplatné nabytí pozemků v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví společnosti Daramis Heights s.r.o. do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o příspěvku investora k rozvoji veřejné infrastruktury a o spolupráci mezi společností Polygon BC, a.s. a MČ Praha 9