Přehled přijatých usnesení ze 14. jednání Rady MČ P9 ze dne 22.8.2023

Přílohy
Rozbor hospodaření Městské části Praha 9 za 1. pololetí 2023
Navýšení a úprava rozpočtu kapitoly Školství v hlavní a hospodářské zdaňované činnosti
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Poskytnutí dotace SK Praga Vysočany, z.s.
Přijetí finančního daru od Společnosti Českobrodská Apartmány s.r.o.
Poskytnutí finančního daru Czech Para Dance Sport
Navýšení rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté MČ Praha 9 v rámci výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I MŠ Kovářská
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru sociálního
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxx a na skončení nájmu bytu s xxx dohodou
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu se xxxxx
Skončení nájmu bytové jednotky/bytu s manžely xxxx, povolení splátek nedoplatku na vyúčtování služeb manželům xxxxx
Odpis nevymožitelných pohledávek nad 100.000 Kč
Výpověď nájmu NP v domě č.p. 583, Novovysočanská č.o. 27, Praha 9, Pavlu Sergejevovi, IČO: 75158272
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Libeň a k.ú. Vysočany
Změna smluv o nájmu nebytových prostorů v k.ú. Libeň a k.ú. Vysočany
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 364/101, o výměře 19,7 m2, ul. Jablonecká č.o. 13, v k.ú. Střížkov, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Lucií Bohuslavovou, IČO: 06133240
Uzavření smlouvy o nájmu prostorově vymezených částí budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 3020/9, mezi MČ Praha 9 a Stavitelstvím Pecka s.r.o., IČO: 24300543
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 555/101 o výměře 23 m2, ul. Vysočanská č.o. 67, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Nadačním fondem CANISTERAPIE, IČO: 04578244
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek a Střížkov
Uzavření smlouvy o nájmu prostorově vymezených částí budovy bez č.p./č.ev., jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 3020/9, mezi MČ Praha 9 a PT Distribuční, s.r.o., IČO: 24300543
Zpětvzetí výpovědi a změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Vysočanská č.o. 75, Praha 9, později označených jako nebytová jednotka č. 551/101 o výměře 29,4 m2, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ P9, IČO: 00063894 a Nana Nodia, IČO: 63934302
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě v rámci akce "FIS_FTTH_CZ_3041_12440_00141_PRAHA_Balkan_A" mezi MČ Praha 9 a společností T-Mobile Czech Republic a.s
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 551 v k.ú. Střížkov v rámci akce "THU_CZ_3364_XXXXX_00000_00491_Praha_Střížkov_B" pro spol. T-Mobile Czech Republic, a.s.
Uzavření smlouvy o dílo č. 2023/OSM/0175/DDIL k provedení stavby "Rekonstrukce výměníkové stanice U Svobodárny 1110/12, Praha 9" mezi Městské částí Praha 9 a firmou ALFA-Omega technology s.r.o.
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/435 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky - garáže č. 856/347 v domě č.p. 856, ulice Lovosická, Praha 9, k.ú. Prosek
Změna smlouvy o umístění stavby č. NAP/OSM/145/2011 ze dne 30.9.2011, označenou jako Dodatek č.1 a schválení souhlasu MČ Praha 9 jako vykonavatele práv vlastníka k pozemku parc.č. 369/3 k.ú. Vysočany s dočasnou stavbou reklamního zařízení ve vlastnictví společnosti euroAWK s.r.o., IČO:24196819
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru "Obnova vododvodních řadů, ulice U Balabenky a okolí, Praha 8, číslo akce 1/4/H59/00" na pozemku parc. č. 3144/2 v k. ú. Libeň
Prodej části pozemku parc.č. 599/19 v k. ú. Prosek
Prodej pozemku parc.č. 14/3 v k. ú. Hloubětín
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému převodu částí pozemků parc.č. 90/1 a 524/1 v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hl.m. Prahy xxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke směně pozemku v k.ú. Vysočany ve vlastnictví DPP a.s. za pozemky v k.ú. Písnice ve vlastnictví společnosti BELSTAR a.s.
Uzavření dohody o ukončení nájmu a o upuštění od zřízení dočasné stavby na pozemku parc. č. 51/18 v k.ú. Vysočany,s XX, ke dni 31.08.2023
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce pozemků v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti Triangl Hloubětín s.r.o.
Úplatné nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 543 v k.ú. Prosek z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji části pozemku parc.č. 1163/2 v k.ú. Prosek
Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú Prosek vlastnicím bytových jednotek v bytovém domě č.p. 765 - 774 v ulici Lovosická, Praha 9
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k výpůjčce pozemku parc.č. 1635 v k.ú. Hloubětín ve vlastnictví HMP MČ Praha 14
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k úplatnému nabytí spoluvlastnických podílů na pozemku parc.č. 266 v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví HMP
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi společností Tulipa City s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o výstavbě bytových jednotek v půdním prostoru bytového domu č.p. 707, stojícího na pozemku parc.č. 1088/3 v k.ú. Vysočany, Pod strojírnami 13, Praha 9
Svěření podílů na pozemcích v k.ú. Prosek ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Úplatné nabytí spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1401/1 v k.ú. Vysočany od Státního statku hl. m. Prahy "v likvidaci" do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Prahy 9
Schválení zřizovací listiny "ZŠ a MŠ Elektra" v ul. Sousedíkova 1044/8, P9
Schválení smlouvy o výpůjčce mezi MČ Praha 9 a detašovaným pracovištěm ZŠ Novoborská do 31. 8. 2024
Schválení kapacity pro školní rok 2023/2024 dle žádosti ředitelky o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 3. třídě detašovaného pracoviště ZŠ Novoborská, v budově ul. Sousedíkova
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS
Schválení smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace k výtvarně-architektonické soutěži "Přírodní plastika Fluvizem"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad projektem "Agoge Race Charity 2023", který se koná dne 7. října 2023 od 12:00 do 17:00 hodin v areálu spolku Spartak Hrdlořezy, z.s.
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Prague 2023 Para Dance Sport International Competition" který se koná dne 7. - 8 října 2023 v areálu UNYP Arena
Schválení Smlouvy o reklamě a propagaci mezi Pražskou energetikou, a.s. a MČ P9
Darovací smlouva mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městskou částí Praha 9
Znění Zadávací dokumentace v rámci nadlimitní veřejné zakázky na služby, zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově Polikliniky Prosek
Návrh na uzavření smlouvy o dodávce a zpřístupnění licencí EES společnosti Microsoft pro ZŠ Prahy 9
Informační zpráva o činnosti Rady MČ Praha 9 v průběhu I. pol. 2023
Zpráva o plnění usnesení ZMČ P9 ke dni 5.9.2023
Informace k projednání možného střetu zájmů člena představenstva Polikliniky Prosek a.s.
Návrh zadání „Územní studie Vysočany“
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému převodu pozemků v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví společnosti Zelené Město, a.s. do vlastnictví hl. m. Prahy