Oddělení realitní

Efektivní zastupování vlastníka nemovitostí, zodpovědné a hospodárné nakládání s obecním majetkem, to je hlavní náplň práce tohoto oddělení. 

Realitní oddělení zajišťuje pronájmy nebytových domů a nebytových prostor v bytových domech. Při výběru nájemců nemusí být vždy na prvním místě nabízená výše nájmu, ale je obvykle také brán zřetel na činnost, kterou chce žadatel vykonávat, aby tak byly občanům zajištěny služby, kterých je v dané lokalitě nedostatek. Realitní oddělení zajišťuje i pronájmy pozemků, např. zahrádek a parkovacích míst. Vstupuje také do obchodních vztahů se zájemci o využití střech obecních domů k telekomunikačním účelům a s reklamními agenturami, které využívají obecní budovy nebo pozemky k umístění velkoplošných reklam (billboardů).

V neposlední řadě toto oddělení metodicky řídí   prodej bytů nájemcům dle Zásad prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 realizovaný prostřednictvím organizátora prodeje na základě uzavřených Mandátních smluv a taktéž zajišťuje prodej volných bytů formou výběrového řízení dle  schválených Zásad prodeje volných bytů z majetku MČ Praha 9 formou výběrového řízení. Občané se mohou do těchto výběrových řízení přihlásit formou předložení Nabídky na prodej bytu z majetku MČ Praha  9 formou výběrového řízení.

Další činností, kterou se pracovníci oddělení zabývají, je nejen nákup nemovitostí, ať už staveb nebo pozemků do majetku MČ Praha 9, ale hlavně prodej nemovitostí které jsou v majetku  MČ Praha 9.  

Dalším okruhem činnosti tohoto oddělení je agenda svěřování nemovitého majetku z vlastnictví hl.m. Prahy, aby  MČ mohla jako vlastník přímo ovlivnit a kontrolovat  způsob využití území v souladu se zájmy obyvatel Prahy 9.

Povolování vstupů na pozemky ve vlastnictví MČ Praha 9 (např. při pokládce inženýrských sítí) a stanoviska k disponování s pozemky nacházejícími se na území MČ Praha 9 ve vlastnictví hl. m. Prahy, tedy uplatňování vlastnických práv patří také k náplni tohoto oddělení.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování: uzavírání a plnění nájemních smluv, uzavírání a plnění kupních smluv, uzavírání a plnění dohod o narovnání, podávání návrhů na vklad do katastru nemovitostí, přijímání žádostí o slevu z nájemného, hospodaření s obecním majetkem.

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, titul, datum narození, osobní stav, adresa trvalého nebo přechodného bydliště, číslo OP, IČO u podnikajících fyzických osob, e-mail, telefonické číslo subjektu, stav, státní příslušnost, podpis.

Kategorie subjektů údajů: nájemce, kupující, účastníci řízení, zákonný zástupce, zástupce na základě doložené plné moci a další osoby stanovené zákonem, žadatelé  o majetkové převody, účastníci výběrového řízení na odkoupení nemovitosti, statutární orgány právnických osob.

Kategorie příjemců osobních údajů: účastníci řízení dle zvláštních právních předpisů, dotčené orgány, MHMP, právní zástupci účastníků řízení na základě plné moci, obchodní společnost TOMMI holding s.r.o. na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, Garáže Lovosická s.r.o. na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v rámci ÚMČ Praha 9 rovněž volení zástupci,  Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, externí advokáti na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, soudy, notáři, exekutoři, Policie ČR a další orgány veřejné moci dle zvláštních právních předpisů.

Lhůty pro uchování: dle platných právních předpisů a příslušného vnitřního předpisu Městské části Praha 9

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu