Oddělení investic a údržby

Úsek údržby  

 

Odbor správy majetku plní povinnosti vlastníka při zabezpečování oprav, údržby a investic, a to buď přímo, popř. prostřednictvím správcovské firmy na základě uzavřených mandátních smluv. Domovní bytový fond obce spravuje na území obvodu městské části Praha 9 správcovská firma TOMMI-holding, s.r.o.

 

 

V katastru Prosek  spravuje tato firma panelovou výstavbu. Jedná se o 10 čísel popisných s 320 bytovými jednotkami. Sídlo provozovny je v Jablonecké ulici č. 322 v Praze 9 – Střížkově.

V katastrech Libeň a Vysočany a částečně Prosek firma TOMMI-holding s.r.o. spravuje domovní bytový fond v 38 číslech popisných se 672 bytovými jednotkami. Provozovna pro tuto oblast sídlí na adrese U Svobodárny 1110/12 – Praha 9, Libeň. Jedná se o údaje ke dni 31.3.2017.  Je třeba vzít v úvahu, že tato čísla se budou měnit, protože zde probíhá prodej bytů oprávněným nájemcům. Současný bytový fond svěřený MČ Praha 9 Statutem hl. m. Prahy je tedy tvořen 48 čísly popisnými domovních objektů s  992 bytovými jednotkami. Navíc spravuje společnost TOMMI-holding, s.r.o. 334 bytových jednotek, které MČ Praha 9 vlastní v domech, které již byly zprivatizovány a jsou v nich vytvořena Společenství vlastníků jednotek.

Přímo, popř. prostřednictvím nájemců, spravuje odbor správy majetku ve spolupráci s odborem školství a evropských fondů (dále OSM) 49 nebytových objektů, z toho 8 mateřských škol, 5 základních škol a 3 další školní objekty, které jsou pronajaty soukromým školám.

 

Obyvatel MČ Praha 9 se může s pracovníky oddělení investic a údržby OSM dostat do kontaktu zejména při vyřizování stížností občanů bydlících v domech svěřených MČ Praha 9 Statutem hl. m. Prahy na činnost správcovských firem, vyjma občansko-správních sporů; jeho pracovníci se vyjadřují k žádostem nájemníků o úpravy bytů a nebytových prostor v těchto domech a k žádostem o rekolaudaci těchto prostor. Vyjadřují se z technicko-provozního hlediska k žádostem o slučování bytů a zabezpečují fyzické přejímání spravovaných objektů, případně nebytových prostor.

 

Nedílnou součástí práce tohoto oddělení je sestavování návrhu finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 9, sledování jeho plnění a sestavování zpráv o výsledcích tohoto hospodaření pro volené orgány městské části Praha 9, které rozhodují o případném využití výnosů pocházejících z této oblasti hospodaření v rozpočtu hlavní činnosti. Výnosy z hospodářské činnosti jsou z valné většiny věnovány do investiční části rozpočtu MČ Praha 9.

 

Úsek investiční

Na úseku investičním je náplní práce jeho pracovníků starost o realizaci investičních záměrů městské části Praha 9. Shromažďují investiční záměry a předkládají je voleným orgánům ke schválení. Výsledky této činnosti se promítají do příslušené části schváleného rozpočtu MČ Praha 9 na konkrétní kalendářní rok. O realizaci schválených investic se potom starají od etapy projektování přes výběrové řízení na dodavatele, dohled nad průběhem výstavby, jejího převzetí po kolaudaci až po samotné předání investice uživatelům a zavedení investice do účetního majetku MČ Praha 9.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování: uzavírání, plnění, vyhodnocování, schvalování a evidence smluv a objednávek.

Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje, tj. jméno, příjmení, titul, telefon, e-mail, IČO u podnikajících fyzických osob, bankovní spojení, podpis:

Kategorie subjektů osobních údajů: fyzické a právnické osoby smluvně vázané s MČ Praha 9.

Kategorie příjemců osobních údajů: Informační systém registru smluv dle zvláštních právních předpisů, Informační systém veřejných zakázek dle zvláštních právních předpisů, v rámci ÚMČ Praha 9 rovněž volení zástupci,  Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, externí advokáti na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, soudy, Policie ČR, Magistrát hl. m. Prahy, ÚHOS, notáři, exekutoři, Policie ČR a další orgány veřejné moci dle zvláštních právních předpisů.

Lhůty pro uchování: dle platných právních předpisů a příslušného vnitřního předpisu Městské části Praha 9.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu