Oddělení bytové

Ve středu pozornosti obyvatel je hospodaření s byty. Pracovnice bytového oddělení vedou evidenci volných bytů, žádostí o byty, vypisují výběrová řízení na pronájem bytů, řeší přechody nájmů k bytům v působnosti MČ Praha 9, zabývají se neplatiči nájemného, řeší žádosti o splátky dluhů atd.

Veškeré uvolněné byty jsou pronajímány dle usnesení Rady MČ P9, kterým byly schváleny principy pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl. města Prahy svěřených MČ Praha 9. Bytové oddělení eviduje a ve spolupráci s bytovou komisí řeší žádosti o byty ze sociálně-zdravotních důvodů dle „Zásad pronajímání bytů MČ Praha 9“. Žádost o obecní byt lze podat za splnění příslušných podmínek vyplněním formuláře „Žádost o nájem obecního bytu“. Dále bytové oddělení vypisuje výběrová řízení na pronájmy bytů za smluvní nájemné za první měsíc nájmu dle „Zásad pronajímání bytů za smluvní nájemné v domech ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených MČ Praha 9 formou výběrového řízení“.

Do náplně práce tohoto oddělení patří rovněž méně příjemná stránka vztahů s nájemci bytů spojená s ukončováním nájemních vztahů výpovědí z nájmu bytu z důvodů neplacení nájemného či služeb spojených s jeho užíváním, případně jiného porušování povinností ze strany nájemce. Bytové oddělení přijímá žádosti a uzavírá dohody o splátkách dluhů s nájemci, kteří se ocitli v dočasné finanční tísni a chtějí své závazky vůči pronajímateli vyrovnat.

Dokumenty související s bytovým oddělením naleznete ZDE

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování: uzavírání nájemních smluv, plnění nájemních smluv, uzavírání a plnění dohod o ukončení nájmu bytu, přijímání, vyřizování, vyhodnocování a evidence žádostí o nájem bytu a nabídek nájmu bytu, podávání a vyhodnocování žádostí o přechod práva nájmu bytu

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, stav, datum narození, číslo občanského průkazu, trvalý pobyt, adresa pro doručování, telefon, e-mail, průkaz totožnosti, majetkové poměry, státní příslušnost, podpis; v případě potřeby údaje o manželovi, potomcích a příslušnících společné domácnosti, údaje potřebné k zohlednění specifické sociální situace žadatele – jím uváděné sociální důvody. V případě sociálně zvýhodněného nájmu bytu uvedeny zdravotní důvody pro zvýhodnění, zdravotní stav, potvrzení o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů: nájemci bytů, žadatelé o nájem bytu, účastníci výběrového řízení na nájem bytu, jejich manželé a potomci, příslušníci společné domácnosti

Kategorie příjemců osobních údajů: společnost TOMMI holding s.r.o. (správce agendy nájmů, nájemníků a nájemného) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, advokátní kancelář na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, soudy, notáři, exekutoři, Policie ČR a další orgány veřejné moci dle zvláštních právních předpisů.

Lhůty pro uchování: dle platných právních předpisů a příslušného vnitřního předpisu Městské části Praha 9.

Zvláštní kategorie osobních údajů: zdravotní stav

Účel zpracování: uzavírání a plnění dohod o splátkách dluhu, vyplnění a evidence protokolu o splátkách.

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, telefon, e-mail, průkaz totožnosti, podpis.

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o povolení splátek dluhu

Kategorie příjemců osobních údajů: společnost TOMMI holding s.r.o. (správce agendy nájmů, nájemníků a nájemného) na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, advokátní kancelář na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, v rámci ÚMČ Praha 9 rovněž volení zástupci,  Rada MČ, Zastupitelstvo MČ, soudy, notáři, exekutoři, Policie ČR a další orgány veřejné moci dle zvláštních právních předpisů.

Lhůty pro uchování: dle platných právních předpisů a příslušného vnitřního předpisu Městské části Praha 9.

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu