Oddělení sociální péče a prevence

Oddělení sociální péče a prevence:

 • V rámci své činnosti zajišťuje všestrannou péči o seniory, o občany zdravotně postižené, společensky nepřizpůsobivé, o občany omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům a o občany vedené v seznamu uchazečů o zaměstnání příslušným úřadem práce, v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci, výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči potřebným občanům.
 • V rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, v souladu se Sociální reformou I. a metodického pokynu MPSV.
 • Vede evidenci klientů a sociální práce včetně Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v souladu s metodickým pokynem MPSV, navazující na z. č. 366/2011 Sb.
 • Předkládá sociální komisi Rady MČ Praha 9 konkrétní návrhy na řešení jednotlivých situací potřebných občanů.
 • Napomáhá při zajišťování ubytování občanům v nepříznivé bytové a sociální situaci a občanům bez domova s trvalým pobytem na Praze 9.
 • V případě potřeby provádí místní sociální šetření s cílem vykonávání činnosti sociální práce
 • Koordinuje plánování sociálních služeb, zajišťuje vyhodnocování efektivity sociálních či souvisejících služeb.
 • Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé.
 • Spolupracuje se všemi státními i nestáními organizacemi, soudy a notářstvím.
 • Zajišťuje výkon opatrovníka ustanoveného soudem o osobu s omezenou svéprávností, zastupuje tyto osoby a provádí všechny činnosti s tím spojené.
 • Vydává označení zvláštních vozidel převážejících osobu tělesně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou a vede jejich evidenci.
 • Zajišťuje agendu Sociálních pohřbů dle § 5 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • Zajišťuje agendu Zvláštního příjemce u důchodových dávek dle § 10, § 118 z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (přechodné bydliště), datová schránka, číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon, státní příslušnost, podpis, údaje o zdravotním stavu, bankovní spojení, výměry důchodů

Kategorie subjektů osobních údajů – klient - opatrovanec

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, pojišťovny, zdravotnická zařízení, dotčené organizace, státní orgány a soukromé instituce

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – sociální práce na obci

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klienti, osoby příbuzné

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, vězeňská služba, Probační a mediační služba, orgány sociálního zabezpečení, zdravotnická a sociální zařízení, úřady práce

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – sociální pohřby

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, telefon, podpis, rodný list

Kategorie subjektů osobních údajů – osoby příbuzné

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, pohřební služba

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – vydávání parkovacích průkazů

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, kopie průkazů ZTP, podpis

Kategorie subjektů osobních údajů – klient

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9,

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – zvláštní příjemce důchodu

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klient, žadatel

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgány sociálního zabezpečení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

 

Účel zpracování – sociální kurátor

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště (místo pobytu), číslo občanského průkazu (číslo pasu), email, datová schránka, bankovní spojení, telefon, výměry důchodů, kopie průkazů ZTP, podpis, údaje o zdravotním stavu

Kategorie subjektů osobních údajů – klient

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, soudy, státní zastupitelství, PČR, vězeňská služba, orgány sociálního zabezpečení, úřady práce, Probační a mediační služba, zdravotnická a sociální zařízení

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Úřední dny: pondělí, středa 8.00 – 18,00 hodin, po předchozí domluvě lze domluvit schůzku i mimo tyto dny.

Odbor sociální, oddělení sociální péče a prevence, 3. patro nové budovy Úřadu MČ Praha 9, Sokolovská 14/324.

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru