Činnosti pracovníků oddělení sociální péče a prevence

Sociální pracovník pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci, výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči potřebným občanům. V rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, v souladu se Sociální reformou I. a metodickým pokynem MPSV. Vede evidenci klientů a sociální práce včetně Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v souladu s metodickým pokynem MPSV, navazující na z. č. 366/2011 Sb.

Sociální kurátor

Sociální kurátor (sociální pracovník pro dospělé občany) poskytuje odbornou poradenskou pomoc občanům městské části ohroženým sociálním vyloučením.    

Mezi klienty sociálního kurátora patří osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo z výkonu vazby a osoby, proti nimž je vedeno trestní stíhání, osoby po ukončení léčby závislostí, mladí lidé propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Sociální kurátor může být rovněž nápomocen při řešení složité životní situace osobám bez přístřeší a těm, jejichž zájmy a práva jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby.  

Sociální kurátor nabízí bezplatně základní a odborné sociální poradenství podle Zákona o sociálních službách. Spolupracuje s úřady, státními i nestátními institucemi a s neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Dále je oprávněn poskytovat klientům sociální poradenství přímo ve věznicích.      

 

Asistent pro národnostní menšiny

Asistent pro národnostní menšiny sleduje situaci národnostních menšin na území MČ Praha 9.

V rámci individuální sociální práce podporuje jednotlivce a jejich rodiny ve vlastní aktivitě  při řešení nepříznivých životních situací. Poskytuje jednotlivcům i skupinám bezplatně sociální poradenství s cílem předcházení jejich sociálnímu vyloučení. Spolupracuje s úřady, institucemi a dalšími subjekty. Napomáhá rovněž překonávání potíží v komunikaci klientů při jednáních na úřadech a institucích.

 

Veřejný opatrovník

Osobě s úpravou svéprávnosti k právním úkonům je příslušný soud povinen ustanovit opatrovníka k hájení jejích zájmů. Pokud nelze opatrovníkem ustanovit vhodnou fyzickou osobu, může soud do této funkce ustanovit např. obec jako opatrovníka veřejného.    

Městská část Praha 9 je povinna a oprávněna zastupovat osoby, jimž byla rozhodnutím soudu ustanovena opatrovníkem, ve všech právních úkonech, které za sebe tyto osoby činit nemohou; má povinnost jednat v jejich zájmu a při výkonu své funkce spolupracovat s opatrovnickým soudem.

Dohled nad výkonem funkce opatrovníka vykonává příslušný okresní (obvodní) soud, který také schvaluje za opatrovníka úkony neběžné povahy.

Ustanovený opatrovník činí za klienta právní úkony, spravuje jeho majetek. Spolupracuje např. s úřady a státními institucemi, soudy, neziskovými organizacemi, lékaři, a zvláště se samotným opatrovancem, kterému je nápomocen při řešení jednotlivých životních situací.

 

Protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor mapuje a vyhodnocuje vývoj situace na drogové scéně, zvláště se zaměřením na území MČ Praha 9. Organizačně zajišťuje realizaci grantových programů z oblasti protidrogové prevence, zpracovává koncepci protidrogové politiky. Spolupracuje se samosprávou MČ, se školskými zařízeními, pedagogicko-psychologickou poradnou, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Vede přehled o odborných zařízeních zaměřujících se na prevenci závislostí, léčbu a rehabilitaci drogově závislých. Poskytuje poradenství jednotlivcům,  příp. je deleguje na vhodná odborná zařízení.

 

Manažer prevence kriminality, Integrace cizinců

Manažer prevence kriminality a integrace cizinců mapuje a vyhodnocuje informace o vývoji situace na území MČ Praha 9. Podílí se na prevenci jejího šíření, v souladu s koncepcí Hlavního města Prahy. Spolupracuje se samosprávou městské části, institucemi z oblasti školství, zdravotnictví, s policií a dalšími subjekty. Předkládá žádosti o granty a projekty související s danou agendou.

Městská část  Praha 9 nyní  prostřednictvím manažera prevence kriminality nabízí seniorům a zdravotně znevýhodněným občanům s bydlištěm na území MČ Praha 9 výhodné zapůjčení mobilních dohledových jednotek Senior Inspect. Na jejich nákup získala městská část finanční prostředky z grantu Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy.

 

Koordinátor komunitního plánování sociálních služeb

Městská část Praha 9 zajišťuje plánování sociálních služeb na svém území a jako zadavatel spolupracuje s poskytovateli sociálních služeb i s jejich uživateli.

Cílem metody  komunitního plánování je lepší dostupnost sociálních služeb pro občany. Tento proces organizuje koordinátor KPSS. Společně s občany, poskytovateli sociálních služeb a samosprávou obce zjišťuje potřeby, cíle a možnosti všech zúčastněných a podílí se na naplňování stanovených priorit v sociální oblasti.  

Dále řeší tyto agendy:

Zvláštní příjemce důchodu

Návrh na ustanovení zvláštního příjemce důchodu lze ustanovit v případech, kdy oprávněný není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod nebo není schopen podepsat se.

Základní podmínkou je podání žádosti a předložení potřebných dokladů. Poté bude zahájeno správní řízení. Správní orgán vydá Rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu, které zašle žadateli, oprávněnému a České správě sociálního zabezpečení, která důchody vyplácí.

Pokud odpadnou důvody, pro které byl zvláštní příjemce důchodu ustanoven, může být na žádost původního příjemce nebo ustanoveného zvláštního příjemce zahájeno správní řízení o zrušení ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění.

Parkovací karty

Vydává označení zvláštních vozidel převážejících osobu tělesně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou a vede jejich evidenci.

Sociální pohřby

Nesjedná-li ve lhůtě od oznámení úmrtí pohřeb příslušná fyzická nebo právnická osoba, zajistí sociální pohřeb obec v souladu se zákonem o pohřebnictví a podmínkami stanovenými zvláštním právním předpisem.

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě