Oddělení přestupků

Řeší problematiku dopravních přestupků dle ust. § 125c, 125d a § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. 

Vede řízení o zadržení řidičského průkazu ve smyslu ust. § 118c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, kdy v případě zadržení řidičského průkazu, oznámí tuto skutečnost bezodkladně obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů držitele řidičského oprávnění a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově

Vyřizuje dožádání orgánů činných v trestním řízení a jiných státních orgánů, popřípadě dalších oprávněných subjektů, týkající se projednávaných přestupků.

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování: přestupkové řízení a řízení o zadržení řidičského průkazu

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti)

Kategorie subjektů osobních údajů: přestupci, další dotčené osoby, z moci úřední na základě oznámení Policie ČR nebo Městské policie

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, Městská policie, MHMP, jiné orgány veřejné správy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu