Místní poplatek ze psů

Změna způsobu úhrady místního poplatku ze psů

Od II. pololetí roku 2024 nebudou rozesílány poštovní poukázky pro místní poplatek ze psů.

Splatnost poplatku je vždy k 31. 3. kalendářního roku, resp. a k 31. 8. kalendářního roku při dvou splátkách. Výši místního poplatku upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy.

Číslo účtu a variabilní symbol naleznete na stávající poštovní poukázce. Tyto údaje zůstávají nadále v platnosti.

Kde přihlásit psa k místnímu poplatku ?

Osoba přihlášená nebo mající sídlo na území MČ Praha 9 a cizinci, kteří jsou hlášeni na území MČ Praha 9 k přechodnému pobytu (pobyt delší než 3 měsíce), přihlašují psa u správce daně, Sokolovská 14/324, odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků. Úřední hodiny pondělí a středa 8.00-12.00 a 13.00-18.00 hod.

Kdy přihlásit psa k místnímu poplatku ?

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici ?

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář „Přiznání k místnímu poplatku ze psů“, lze stáhnout zde

Výše poplatku, osvobození?

Výše poplatku za jednoho psa činí 1500, Kč/ročně. Je-li držitelem psa poživatel starobního, vdovského, vdoveckého důchodu, nebo sirotčího důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu nebo osoba starší 65 let činí sazba 200,- Kč/ročně. Sazba poplatku za psy chované v rodinném domě činí 600,- Kč. U dalších chovaných psů dochází u všech sazeb cca k 50% navýšení. Od poplatku ze psů je osvobozena osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. Splatnost poplatku je vždy k 31.3. a 31.8. kalendářního roku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou?

Průkaz totožnosti, průkaz ZTP/P, ZTP, potvrzení z útulku, doklad o přiznání důchodu.

Jak lze uhradit poplatky?

ÚMČ Praha 9 – účet vedený u ČS a.s.
č.ú.: 030015 - 2000910329 / 0800
VS: bude přidělen správcem poplatku po zaregistrování

Zákony a vyhlášky související s místními poplatky

Zákon č. 565/1990 Sb.o místních poplatcích, zákon č. 280/2009 Sb.daňový řád, OZV č. 23/2003 o místním poplatku ze psů, lze např. najít na portálu veřejné správy

Kontaktní osoba:

Dana Nedvědová

Odbor ekonomický, odd. správy daní a poplatků

Tel.: 283 091 249, email: nedvedovad@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě