Místní poplatek z pobytu

                                               MÍSTNÍ    POPLATEK   Z POBYTU

                                                Vyhláška  č.18/2019 Sb.

Poplatník      -           je osoba, která není v obci přihlášená k trvalému pobytu nebo 

                                    ohlášení místa pobytu dle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu 

                                    nebo zákona o dočasné ochraně cizinců                                                 

Předmět        -           úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů po sobě jdoucí kalendářních

                                    dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu

Plátce poplatku -      je poskytovatel úplatného pobytu, plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka

                                  

Osvobození od poplatku -   držitel průkazu  ZTP a ZTP/P a její průvodce

                                             -    mladší  18 let 

                                             -    hospitalizované osoby, které mají lázně hrazeny pojišťovnou

                                             -    osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro 

                                                  právnickou nebo podnikající fyzickou osobu

                                             -    pobývající na území obce 

                                             -    školské zařízení (ústavní výchova, preventivní péče) 

                                             -    osoby ubytované v turistických ubytovnách tělovýchovných

                                                   jedno a sportovních klubů tj. dětí a mládeže 

                                             -    ubytovací zařízení pro přechodné ubytování studentů, žáků

                                                  a činnost vysokých škol a školských zařízení 

                                             -    osoby ubytované poskytovatelem zdravotních služeb

                                                  doprovázející osoby hospitalizované 

Sazba poplatku  -         činí 50,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu,

                                         s výjimkou dne počátku pobytu

Evidenční kniha -         se uchovává se po dobu 6 let

                                        plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu

                                        v listinné nebo elektronické podobě

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Dojde-li ke změně údajů  uvedených v ohlášeních,  je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář „ Přiznání k místnímu poplatku z pobytu“.

Formuláře lze stáhnout na webových stránkách www.praha9.cz

Kontaktní osoba:  Marek Schulz, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků Te.283 091 241, e-mail:  schulzm@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě