Místní poplatek z pobytu

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

Vyhláška č.18/2019 Sb.

 

Poplatník

je osoba, která není v obci přihlášená k trvalému pobytu nebo ohlášení místa pobytu dle zákona o pobytu cizinců, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců.

Předmět

úplatný pobyt trvající nejvýše 60 dnů po sobě jdoucí kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.

Plátce poplatku

je poskytovatel úplatného pobytu, plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.

Osvobození od poplatku

  • držitel průkazu ZTP a ZTP/P a její průvodce
  • mladší 18 let
  • hospitalizované osoby, které mají lázně hrazeny pojišťovnou
  • osoby vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu

Sazba poplatku

činí 21,- Kč za osobu a každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu.

Evidenční kniha

se uchovává se po dobu 6 let.
Plátce poplatku z pobytu je povinen vést evidenční knihu v listinné nebo elektronické podobě.

 

Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení ve lhůtě do 30 dnů ode dne zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášeních, je plátce povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Ke splnění ohlašovací povinnosti je třeba použít formulář „ Přiznání k místnímu poplatku z pobytu“. Formuláře lze stáhnout na webových stránkách www.praha9.cz

Kontaktní osoba:

Hana Lochmanová, odbor ekonomický, oddělení správy daní a poplatků

Tel.: 283 091 241, e-mail: lochmanovah@praha9.cz

Doplňkové informace

Úřední hodiny

ÚMČ P9 je otevřen všem občanům a úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení

Zobrazit úřední hodiny úřadu

Adresa

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 PRAHA 9

Zobrazit adresu na mapě