Upozornění na změnu spádovosti některých ulic do základních škol zřizovaných MČ Praha 9

!!! UPOZORŇUJEME NA ZMĚNU SPÁDOVOSTI některých ulic do základních škol zřizovaných Městskou částí Praha 9 !!!

 

Dne 28. 2. 2019 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy novelu obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2019, čímž se vztahuje již na letošní zápisy k povinné školní docházce!

  • Území Vysočany, Libeň, Hloubětín a Hrdlořezy

(ZŠ Špitálská, ZŠ a MŠ Na Balabence)

V posledních několika letech se každým rokem významně navyšovaly počty dětí přicházejících k zápisu do našich dvou základních škol v této oblasti. Nárůsty jsou způsobené nejen rozsáhlou výstavbou nových bytů provázenou přírůstky obyvatel, ale také obecně silnějšími ročníky dětí, které touto dobou nastupovaly a nastupují k povinné školní docházce. V důsledku těchto skutečností došlo před několika lety k vyčerpání kapacit Základní školy Špitálská.

Vedení naší městské části rozhodlo o přístavbě Základní školy Špitálská v podobě budovy Bumbálek, která rozšiřuje kapacitu školy o 240 žáků. Po dobu výstavby bylo však nutné část spádové oblasti ZŠ Špitálská dočasně přesunout do ZŠ a MŠ Na Balabence. Nyní se část těchto přesunutých ulic navrací do původní spádové školy - ZŠ Špitálská.

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol v plném znění s výčtem všech ulic nejdete ZDE. (Základní školy zřizované MČ Praha 9 najdete na straně 49 – 52)

  • Území Proseka a Střížkova

(ZŠ Novoborská, ZŠ Litvínovská 500, ZŠ Litvínovská 600)

I v této oblasti dochází poslední roky k podstatným (a vůči třem tamním základním školám také nerovnoměrným) nárůstům počtů dětí přicházejících do prvních tříd. Největší nápor je přitom kladen na Základní školu Novoborská, která svým školským obvodem zajišťuje přibližně stejně velké území jako obě dvě základní školy v ulici Litvínovská dohromady. Spádová oblast Základní školy Novoborská je navíc zatížena výstavbou nových bytů na Střížkově u polikliniky. Ve školním roce 2018/2019 vykázala škola k 30. 9. 2018 celkem 983 žáků a je tak naší největší základní školou.

Přestože i kapacita této školy byla v minulém roce rozšířena přístavbou křídla budovy, dle demografických údajů bude pravděpodobně počet žáků této školy dále narůstat a to tak, že se může stát, že jej budova včetně nové přístavby nebude schopna všechny pojmout. Z tohoto důvodu jsme byli nuceni přistoupit k „přespádování“ části ulice Jablonecká a celé ulice Prosecká do Základní školy Litvínovská 600.

Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol v plném znění s výčtem všech ulic nejdete ZDE. (Základní školy zřizované MČ Praha 9 najdete na straně 49 – 52)