Přehled přijatých usnesení ze 13. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 25.7.2023

Přílohy
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
Záměna zdrojů financování investiční akce Výstavba ZŠ a MŠ U Elektry
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Servisu informačních technologií
Vrácení nedočerpaných dotací přijatých v rámci OPPPR
Změna účelu části dotace pro pražské domácnosti ohrožené inflací
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na zkvalitnění výuky tělesné výchovy na základních školách
Uzavření finančního vypořádání za rok 2022 mezi státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy a Městskou částí Praha 9
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2023 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.1.2023 do 31.5.2023
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2023 o převod 100% podílu Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2022
Snížení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o vratku účelové dotace na výdaje na zajištění ubytování občanů Ukrajiny
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výdaje na pomoc občanům Ukrajiny
Vrácení nedočerpané části dotace poskytnuté ZŠ a MŠ Na Balabence z OPPPR na projekt Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ Na Balabence
Vybavení budovy ZŠ a MŠ U Elektry
Navýšení rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Navýšení rozpočtu výdajů kapitoly Školství
Navýšení rozpočtu výdajů kamerového systému
Připojení MČ Praha 9 k Milostivému podzimu 2023
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Oddělení kultury, mládeže a tělovýchovy
Úprava rozpočtu investic Odboru správy majetku
Prodloužení nájmu bytové jednotky/bytu s xxxx
Uzavření nové nájemní smlouvy s xxxx, povolení splátek dluhu xxxx, skončení nájmu bytu s xxxx dohodou
Prominutí nájemného z bytu SANANIM z.ú.
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce s xxxx
Schválení výjimky z úpravy slevy z nájemného z bytů xxxxx a na revokaci usnesení č. Us RMČ 301/23
Vydání souhlasného stanoviska ke stavbě "Most v ul. Českobrodská, Y 514 - rekonstrukce" dle dokumentace pro stavební povolení z 11/2022 zpracované spol. Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, IČO: 348266230
Změna Nájemní smlouvy č. 2022/0240/OSM/ONAP ze dne 24. 11.2 022, označenou jako Dodatek č. 1 se spol. Property Sokolovská s.r.o.
Uzavření smlouvy o nájmu části nebytové jednotky č. 569/102 o výměře 17,2 m2, ul. Vysočanská č.o. 47, v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a Ing. Petrem Nacherem, IČO: 16168895
Změna smlouvy č. NAN/OSM/382/2011 o nájmu nebytové jednotky č. 570/602 v budově č.p. 570, ulice Sokolovská č.o. 310, k.ú. Vysočany ze dne 30.09.2011 mezi MČ Praha 9 a společností TIMO s.r.o., IČO: 09620052, označenou jako Dodatek č.4
Revokace usnesení č. Us RMČ 505/22 ze dne 20.09.2022 "uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 972/103, ul. Sokolovská č.o. 195, v k.ú. Libeň, Praha 9 mezi MČ Praha 9 a nadačním fondem NextGen, IČO: 09543759" a schválení nové smlouvy o nájmu
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 515/754 a parc.č. 516/23 v k.ú. Střížkov v rámci akce "DUO Living - Novostavba bytového domu" pro spol. DUO Living s.r.o.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 1992/1 v k.ú. Vysočany v rámci akce "Bytový dům Renata" pro spol. Střížkov Park a.s.
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 615/17 a parc.č. 1373 v k.ú. Prosek v rámci akce "Prosecká - vozovka a zastávka MHD (Na Vyhlídce - Vysočanská), Praha 9 - vjezd na parkoviště č.p. 1373" pro Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Vestavba atria na ZŠ Litvínovská 600“, zadávanou v užším řízení
Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě na adrese U Prosecké školy 92/19
Poliklinika Prosek a.s. - odsouhlasení vlastníka objektu MČ P9 s umístěním fotovoltaické elektrárny
Uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí k pozemkům v k.ú. Střížkov, se společností FINEP Prosek bytová 10 k.s., IČO:29016347
Uzavření Smlouvy o právu umístění reklamního zařízení se společností VIADUCTO s.r.o., na pronájem části pozemku parc. č. 496/90 k.ú. Střížkov, ulice Teplická, za účelem umístění venkovní reklamní tabule
Změna Smlouvy č. 2022/OSM/0177/ONAN o nájmu pozemku parc.č. 100/2, jehož součástí je stavba č.p. 813, v k.ú. Prosek, ze dne 29. 08. 2022, mezi MČ Praha 9, IČO: 00063894 a společností MŮJ-VETERINÁŘ s.r.o., IČO: 05008301, se sídlem Zubrnická 845/3, Prosek, 190 00 Praha 9, označenou jako Dodatek č. 1
Prodloužení nájmu bytové jednotky s manžely xxxx
Výběr dodavatele na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Tiskové a kopírovací služby pro úřad městské části“, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení
Návrh na podání žádosti o dotaci z programu "Prevence kriminality"
Uzavření objednávky studie pod názvem "Koncepce rozvoje sportovní infrastruktury na území MČ Praha 9"
Žádost Městské části Praha 9 o změnu územního plánu zkráceným postupem na základě urbanistické studie bývalého brownfieldu "ČKD HOWDEN", nově "NOVÉ CENTRUM HARFA", při ulici Lisabonská
Uzavření objednávky na zpracování studie „Dostavba MŠ Pod Krocínkou, Praha 9" při ul. Pod Krocínkou č.p. 466
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Zprovoznění nafukovací haly AC Sparta"
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Zateplení střechy a instalace příček v objektu U Mateřské školy"
Schválení záměru na veřejnou zakázku - koncese s názvem "Poskytování restauračních služeb pro návštěvníky Parku Přátelství"
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí s názvem "Veletrh pracovních příležitostí", který se koná dne 21. 10. 2023 v Clarion Congress Hotel Prague na Praze 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "Den zdraví 2023", který se koná dne 19. 9. 2023 od 9 do 16 hodin v areálu Polikliniky Prosek
Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2023 o účelovou dotaci na výdaje na podporu ukrajinských uprchlíků