Přehled přijatých usnesení z 22. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 20.12.2022

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na financování adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny
Navýšení a úprava rozpočtu investičních akcí
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci projektu EU - MAP III
Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2022 o podíl z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za období od 1.6.2022 do 30.11.2022
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny
Změna Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Vinařskému družstvu sv. Václav
Vrácení dotace přijaté v rámci OPPPR na realizaci akce MŠ U Vysočanského pivovaru - multikulturní šablony II
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s přípravami volby prezidenta ČR v roce 2023
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny - kompenzace ze SR
Finanční vypořádání projektu COOP-FWD - vrácení nedočerpané dotace
Převod v rámci rozpočtu běžných výdajů Personálního servisu
Změna účelu příspěvků poskytnutých školám
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci projektu eDigiStars
Uzavření Příkazní a nájemní smlouvy mezi MČ Praha 9 a společností IP4life s.r.o.
Uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zprostředkování pojištění se společností MARSH s.r.o. IČO 45306541
Vzdání se funkce vedoucí Odboru školství a evropských fondů ÚMČ Praha 9
Uzavření smlouvy o poskytování konzultačních služeb "Kybernetická bezpečnost - IROP21+" s PortaSys s.r.o.
Uzavření smlouvy o dílo č. 2022/OSM/0261/DDIL k provedení stavby "Poliklinika Prosek - tepelná čerpadla" mezi Městskou částí Praha 9 a firmou MONTSERVIS - PRAHA, a.s.
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu xxxx, uzavření nové nájemní smlouvy s xxxx, podání žaloby na vyklizení a odevzdání bytové jednotky na xxxx, udělení plné moci k této žalobě, skončení nájmu bytové jednotky s xxxxxx

Účetní odpis nedobytné pohledávky za bývalou nájemkyní nebytové jednotky - garáže č. 856/420 domě čp. 856, ul. Lovosická, Praha 9
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky – garáže č. 856/351 v domě čp. 856, ul. Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek, založeného smlouvou o nájmu č. NAN/OSM/155/2011 ze dne 4. 05. 2011, mezi MČ Praha 9 a AQUA-CONTACT Praha v.o.s., IČO: 60914441
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Libeň a k.ú. Vysočany
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k bezúplatnému převodu id. 1/2 pozemku parc.č. 551/2 o výměře 123 m2 v k.ú. Hrdlořezy z vlastnictví ČR příslušnost hospodařit s majetkem státu Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 do vlastnictví HMP
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 575/3 o výměře cca 7 m2, nebo části pozemku parc.č. 575/27 o výměře cca 7 m2, oba v k.ú. Prosek ve vlastnictví hl.m. Prahy Společenství vlastníků domu Kojetická 302, 303 a 304
Změna Nájemní smlouvy č. OSM/Rek/003/07 ze dne 30.3.2007 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.3.2012, dodatku č.2 ze dne 29.1.2016, dodatku č.3 ze dne 29.6.2016 a dodatku č.4 ze dne 7.12.2016 mezi MČ Praha 9 a společností LoBy, s.r.o. označenou jako Dodatek č.5
Vydání souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru "Úpravy manipulačních ploch u pobočky HSHMP Sever" , Měšická 646/5, Praha 9, parc. č. 1225, 1226/1, 1226/2 k. ú. Prosek"
Vydání stanoviska k nabytí nově vzniklé plochy v k. ú. Vysočany, do vlastnictví hl.m. Prahy, svěřená správa MČ Praha 9
Vydání souhlasného stanoviska k umístění odkládací schránky na pozemku parc. č. 1972/1 v k. ú. Vysočany
Změna Nájemní smlouvy ze dne 19.5.1999, ve znění dodatku č.1 uzavřené se Společenstvím vlastníků domu Satalická 363 -365 IČO: 04175671, označenou jako dodatek č. 2
Souhlas se zařazením žadatelů k budoucímu uzavření nájemních smluv na užívání uvolněných bytů zvláštního určení v DPS zapsaného ústavu Sociální služby Praha 9
Schválení žádosti o změnu účelu dotace a termínu vyúčtování finančních prostředků z účelové dotace dle smlouvy č. 2022/OE/0049/DDOT ze dne 2. 5. 2022
Schválení Smlouvy o umístění a připojení vánočních dekorů na zařízeních veřejného osvětlení ve vlastnictví hlavního města Prahy
Přerozdělení úkolů z usnesení 19. zasedání ZMČ P9, konaného dne 6.12.2022
Schválení výpůjčky bytu xxxxx