Přehled přijatých usnesení z 21. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 5.12.2022

Přílohy
Zplnomocnění ke schvalování přijetí dotací
Vrácení dotace poskytnuté MŠ U Vysočanského pivovaru v rámci výzvy OPPPR na projekt Multikulturní šablony II
Navýšení rozpočtu Odboru školství a evropských fondů v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Úprava rozpočtu výdajů Servisu informačních technologií a Odboru vnitřní správy
Navýšení rozpočtu kapitoly Kultura v hlavní činnosti a navýšení a úprava rozpočtu hospodářské činnosti
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na realizaci akce EU-OP JAK Šablony I MŠ U Nové školy
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPPPR na realizaci akce MŠ Kytlická - multikulturní šablony II
Schválení úpravy odpisového plánu Divadla GONG pro rok 2022
Navýšení rozpočtu výdajů Odboru výstavby a územního rozvoje
Finanční vypořádání projektu COOP-FWD
Vydání souhlasného stanoviska ke změně hranice katastrálního území mezi k.ú. Prosek a k.ú. Střížkov
Uzavření nájemní smlouvy k bytové jednotce se xxxxx
Revokace usnesení č. Us RMČ 496/21 ze dne 05.10.2021 "schválení změny smlouvy č. 2020/OSM/0013/ONAN o nájmu nebytové jednotky 589/101 v budově č.p. 589, ulice Novovysočanská č.o. 7, k.ú. Vysočany, ze dne 22.01.2020, mezi MČ Praha 9 a společností Second Round s.r.o., IČO: 08641617, uzavřením Dodatku č.1" a schválení nového Dodatku č.1
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1915/49 a 1915/54 v k. ú. Vysočany mezi společností PREdistribuce, a.s. a MČ Praha 9
Uzavření Dohody o udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu č. NAN/OSM/0318/2013 ze dne 01.07.2013 na pronájem NJ č. 967/102 v domě č.p. 967,968, ul. Sokolovská č.o. 187,189, Praha 9 a změnu Smlouvy označenou jako Dodatek č.4
Prodloužení nájmu bytové jednotky se xxx
Záměr bezúplatného nabytí pozemků v k.ú. Vysočany a v k.ú. Hloubětín do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Změna smluv o nájmu nebytových jednotek v k.ú. Prosek a Střížkov
Uplatnění námitky neplatnosti nájemní smlouvy spolu s výzvou k vyklizení bytu manželům xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k majetkoprávnímu vypořádání spoluvlastnických podílů formou směny pozemků v k.ú. Střížkov mezi společností BEK Construction, spol. s r.o. a hl. m. Prahou
Zařazení bytových jednotek do výběrového řízení na pronájem bytů za smluvní nájemné
Schválení "Smlouvy o výpůjčce části společných částí nemovité věci za účelem umístění zařízení v rámci projektu MKDS MČ P9"
Vydání souhlasného stanoviska k stavebnímu záměru "Metropolitní síť dobíjecích stanic PRE, KDS Inspirace - Nad Rokytkou, ul. Ivana Hlinky, Praha 9" dle dokumentace pro územní souhlas z 6/2022 zpracované spol. Com - Pakt Energy, a.s.Vlastibořská 2840/1, 193 00 Praha 9, IČO: 27619613
Výběr nejvhodnější nabídky pro výběr zhotovitele na realizaci akce "Sportoviště v parku Podviní"
Změna smlouvy o dílo č. 2021/OŽP/0048/DDIL "Dostavba a revitalizace Parku Přátelství" ze dne 13. 9. 2021 uzavřením dodatku č. 2 mezi MČ Praha 9 a firmou Gardenline s.r.o.
Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2022/OVS/0011/DDIL se společností Český Domov Media House s.r.o.
Uzavření Kupní smlouvy na poplatkový automat se společností Kadlec – elektronika, s.r.o.
Zapojení škol do Programu podpory aktivit integrace cizinců na území hl.m.Prahy pro rok 2023
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ
Uzavření objednávky na zpracování analytické územní studie a návazné rámcové studie proveditelnosti - areál SK Prosek
Schválení Smlouvy o výrobě pořadu a poskytnutí licence