Přehled přijatých usnesení z 20. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 21.11.2023

Přílohy
Finanční vyrovnání prostředků získaných z provozování zóny placeného stání na území Městské části Praha 9 v roce 2022
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Odboru životního prostředí
Rozpočtové provizorium finančního hospodaření Městské části Praha 9 na rok 2024
Navýšení rozpočtu běžných výdajů Evropských fondů
Převod finančních prostředků mezi fondy MŠ U Nové školy
Převod finančních prostředků mezi účelovými příspěvky ZŠ a MŠ Na Balabence
Úprava rozpočtu investic Odboru životního prostředí
Vrácení části dotace přijaté v rámci OPVVV na realizaci akce EU Šablony III ZŠ Novoborská
Poskytnutí finanční podpory společnosti SUPER PRODUCTION, s.r.o. formou dotace
Úprava rozpočtu mezi investicemi Odboru vnitřní správy a Servisu informačních technologií
Navýšení rozpočtu investic Odboru správy majetku na pořízení pozemků
Úprava rozpočtu výdajů na Sportoviště při ZŠ Novoborská v hlavní a hospodářské činnosti
Zdravotnická záchranná služba HMP – obj. Poliklinika Prosek - zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky
Výměníková stanice: Sokolovská 972, U Svobodárny 1070 – prodej
Uzavření dohody o skončení nájmu nebytové jednotky č. 357/101 v budově čp. 357, ul. Jablonecká č.o. 27, k.ú. Střížkov, Praha 9, založeného smlouvou o nájmu č. 2019/OSM/0581/ONAN ze dne 13.12.2019, mezi MČ Praha, IČO: 00063894 a spolkem RESYS – záchranná služba, z.s., IČO: 26678322
Uzavření Smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 1017/101 v domě č.p. 1017, ul. Sokolovská č.o. 252, Praha 9, k.ú. Libeň, mezi MČ Praha 9 a Hong Hanh Hoang, IČO: 06127673
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemky parc.č. 1939/17, 1939/19 a 437/2 v k.ú. Vysočany v rámci akce "VODOVODNÍ PŘÍPOJKA A DOMOVNÍ VODOVOD PRO OBJEKT TENISOVÉHO KLUBU PRAGA - VYSOČANY, Z.S." pro Tenisový klub Praga - Vysočany, z.s.
Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci akce "Praha 9 - Střížkov, Lovosická, příprava elektromobility, nová kNN, S - 153360" mezi MČ Praha 9 a společností PREdistribuce, a.s.
Bezúplatné nabytí pozemku parc.č. 1425/3 v k.ú. Hloubětín
Uzavření Dohody o uznání dluhu a o jeho splnění ve splátkách za užívání části pozemku parc. č. 902 v k.ú. Prosek, jehož součástí je stavba, budova č. p. 132, rodinný dům, s xxxx
Zpětvzetí výpovědi ze Smlouvy o nájmu prostor - části pozemku parc. č. 515/41 v k.ú. Střížkov, uzavřené mezi spol. Alza.cz a.s., IČO: 27082440 a spol. FINEP Prosek k.s., IČO: 26762382 a uzavření nové Smlouvy o nájmu předmětné části pozemku se spol. Alza.cz a.s., IČO: 27082440
Podání žaloby na úhradu dluhu na dědice po xxxx, udělení plné moci Mgr. Františku Steidlovi
Změna Zásad pronájmu bytů ve správě MČ Praha 9 za smluvní nájemné ve výběrovém řízení a na zařazení bytů/bytových jednotek do výběrového řízení
Prodloužení nájmu bytu/bytové jednotky s xxx
Uzavření Smlouvy o spolupráci s Hl. m. Prahou
Svěření pozemků v k.ú. Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9
Zřízení trvalého peněžního fondu s názvem „Fond pomoci Městské části Praha 9“
Svěření pozemků v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Směna pozemků v k.ú. Vysočany mezi společností CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi CENTRAL GROUP 63. investiční s.r.o., CENTRAL GROUP 49. investiční s.r.o., CENTRAL GROUP 64. investiční s.r.o. a MČ Praha 9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi FINEP Hloubětín a.s., FINEP Prosek k.s. a MČ P9
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi společnostmi Daramis Heights s.r.o., Zelené Město 1B s.r.o., DUO Living s.r.o. a MČ Praha 9 a svěření pozemku v k.ú. Hrdlořezy ve vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ Praha 9
Revokace usnesení č. Us RMČ 431/23 ze dne 22.8.2023 k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi společností Tulipa City s.r.o. a MČ Praha 9
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "galavečer bojových sportů Heroes gate 28", která se koná dne 2. prosince 2023 v prostorách areálu UNYP arény Podvinný mlýn, Praha Libeň
Schválení žádosti o Záštitu starosty Městské části Praha 9 nad akcí "PRAGUE DANCE CHAMPIONSHIP 2023", která se koná dne 2. - 3. prosince 2023 v prostorách Paláce Žofín, Slovanský ostrov 226, P1
Navýšení kapacity výdejny ZŠ Novoborská v ul. Sousedíkově, 1104/8, Praha 9
Souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy mezi ZŠ a MŠ Elektra a Devátou rozvojovou a. s.
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého mateřskou školou
Schválení Organizačního řádu ÚMČ Praha 9 s promítnutými organizačními změnami
Stanovení odměn statutárních orgánů společnosti Poliklinika Prosek
a.s., Hortus správa zeleně s.r.o., Garáže Lovosická s.r.o. a Devátá
rozvojová a.s.