Přehled přijatých usnesení z 11. jednání Rady MČ Praha 9 ze dne 7.6.2022

Přílohy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výkon sociální práce
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o účelovou dotaci na výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny
Nedokončení pořízení dlouhodobého majetku
Snížení rozpočtu investic a navýšení rozpočtu běžných výdajů odboru životního prostředí
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o neinvestiční dotaci na posílení mzdových prostředků zaměstnanců škol
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci A7/A43: Hloubětín – Hrdlořezy
Zvýšení rozpočtu MČ Praha 9 roku 2022 o investiční dotaci na akci Prodloužení Parku Přátelství
Snížení rozpočtu investic a navýšení a úprava rozpočtu výdajů Odboru vnitřní správy
Komplexní rozbor hospodaření MČ Praha 9 za rok 2021
Úprava rozpočtu výdajů Odboru správy majetku
Poskytnutí finanční podpory Czech Para Dance Sport formou dotace
Vrácení dotace poskytnuté MŠ Kytlická v rámci výzvy OPPPR na projekt MŠ Kytlická - multikulturní šablony II
Schválení aktualizovaného stanoviska MČ Praha 9 k pronájmu části pozemku parc.č. 1909/2 v k.ú. Hloubětín, ve vlastnictví HMP společnosti AKANT ART, v.o.s.
Vydání nesouhlasného stanoviska k prodeji spoluvlastnických podílů na pozemcích v k. ú. Vysočany
Změna smlouvy o dílo č. 2021/OSM/0058/DDIL "ZŠ a MŠ Na Balabence - navýšení počtu tříd" uzavření Dodatku č. 2 mezi Městskou částí Praha 9 a firmou GEOSAN GROUP a.s.
Nabytí spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc.č. 902 o výměře 99 m2, jehož součástí je stavba č.p. 132, v k.ú. Prosek z vlastnictví České republiky, do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí v k.ú. Hrdlořezy
Uzavření smlouvy o převodu částí spoluvlastnických podílů k nemovitým věcem v k.ú. Střížkov
Informace o splnění podmínek pro přechod práva nájmu
Souhlas s umístěním sídla společnosti RENEKO s.r.o., IČO: 28396065, na adrese Vysočanská 568/49
Uzavření nájemní smlouvy k bytu s xxxxxx a skončení nájmu dohodou s xxxxx
Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Skloněná č.p. 549/8, k.ú. Vysočany, Praha 9
Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Sokolovská 570/310, k.ú. Vysočany, Praha 9
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1123/1 v k.ú. Prosek, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a paní Zoryanou Zoubkovou, IČO: 05431662
Uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc.č. 1388/16 v k.ú. Vysočany, Praha 9, mezi MČ Praha 9 a panem xxxx
Změna smlouvy č. 2022/OSM/0066/ONAN o nájmu části nebytové jednotky č. 971/107 část dvě v budově č.p. 971,972, ulice Sokolovská č.o. 193, k.ú. Libeň, ze dne 10.05.2022 mezi MČ Praha 9 a organizací Neposeda z.ú., IČO: 69793298, označenou jako Dodatek č.1
Uzavření dohody o uznání a o splátkách dluhu na vyúčtování služeb za rok 2021 s nájemcem nebytové jednotky č. 322/2, ul. Jablonecká 322/72, Praha 9 - Střížkov, Jaroslavou Klattovou, IČO: 42489288
Uzavření smlouvy o nájmu nebytové jednotky č. 548/101 v přízemí domu čp. 548 ul. Vysočanská 81, Praha 9, k.ú. Prosek, mezi MČ Praha 9 a Společenstvím vlastníků jednotek Vysočanská 548-549, Praha 9, IČO: 07470533
Prodloužení nájmu bytu s xxxx
Schválení stanoviska MČ Praha 9 ke vstupu na pozemek parc.č. 496/90 v k.ú. Střížkov v rámci akce "Praha 9, Střížkov, Teplická - napojení tep. čerpadla" pro Bytové družstvo Teplická 264, 265,266
Změna smlouvy č. 2021/OSM/0205/ONAN uzavřené dne 15. 09. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2021, na pronájem nebytové jednotky č. 569/102 v budově č.p. 569, 570, jež je součástí pozemku parc. č. 628/110 v k.ú, Prosek, ul. Vysočanská č.o. 47, Praha 9 mezi MČ Praha 9 a paní Nikou Šťastnou, IČO: 68368658, označenou jako Dodatek č.2
Uzavření změny Smlouvy o výkonu funkce likvidátora ze dne 24. 6. 1999 Dodatkem č. 5
Zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a nabytí spoluvlastnických podílů na pozemcích v k.ú. Vysočany do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené správy MČ Praha 9
Stanovení počtu členů Zastupitelstva MČ Praha 9 pro volební období 2022 – 2026
Výběr nejvhodnější nabídky na akci "MŠ Pod Krocínkou - rekonstrukce kuchyně"
Revokace usnesení č. US RMČ 217/22 ze dne 25.4.2022 Stanovení platu ředitelům ZŠ a MŠ
Jmenování ředitelky ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 a stanovení jejího platu
Nepřijetí trvale nepotřebného majetku nabídnutého MŠ a ZŠ
Účast MČ Praha 9 na výstavě ke stému výročí založení Velké Prahy "Velká Praha 1922-2022, Zrození velkoměsta"
Návrhy termínů konání jednání Rady MČ Prahy 9 do konce vol. období 2018-2022
Schválení stanoviska MČ Praha 9 k prodeji části pozemku parc.č. 544/1 v k.ú. Prosek o výměře cca 22 m2 ve vlastnictví hl.m. Prahy xxx
Roční účetní závěrka spol. Poliklinika Prosek, a.s. za rok 2021