Odbor školství (OŠ)

Ve školství vykonává odbor všechny činnosti, které souvisejí s pravomocí Rady městské části plnit úkoly zřizovatele mateřských a základních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to v návaznosti na příslušná ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Připravuje podklady pro kvalifikované rozhodování Rady a Zastupitelstva v oblasti školství, zpracovává návrhy zřizovacích listin škol a dodatky k nim, zabezpečuje agendu podávání žádostí či změn v rejstříku škol a školských zařízení. Podílí se na zabezpečení zápisů dětí do mateřských a základních škol, sleduje vytíženost kapacity škol.

Podílí se na tvorbě rozpočtu všech škol, zřizovaných MČ Praha 9, a na kontrole jejich hospodaření podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovává a předkládá MHMP podklady pro rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu (prostředky na platy zaměstnanců ve školství).

Zajišťuje spolupráci s Českou školní inspekcí a věcně příslušnými útvary Magistrátu hl. m. Prahy a MŠMT. Průběžně komunikuje se základními i mateřskými školami, organizuje také pravidelná pracovní setkání se všemi jejich ředitelkami.

Odbor nevydává správní rozhodnutí, a není tedy ani odvolacím orgánem proti správním rozhodnutím ředitelů mateřských a základních škol (např. v případě nepřijetí dítěte ke vzdělávání) – tím je ze zákona Magistrát hl. m. Prahy. 

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – výběrová řízení ředitelů MŠ, ZŠ

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště,  vzdělání, zdravotní způsobilost, životopis

Kategorie subjektů osobních údajů – uchazeči

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu

Nejčastějsí situace k vyřízení v rámci agendy tohoto odboru