Oddělení zón placeného stání

Řeší problematiku dopravy v klidu – zón placeného stání a zajišťuje veškerou související administrativní činnost.

Zajišťuje prodej parkovacích karet dle metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání vydané MHMP.

Zajišťuje evidenci vydaných oprávnění dle jednotlivých typů.

Zajišťuje předávání vybraných finančních prostředků dle příslušných předpisů.

Spolupracuje se správcem zóny placeného stání na zabezpečení bezproblémového fungování zóny placeného stání.

Vede evidenci došlých stížností, oznámení a podnětů občanů k zóně placeného stání a zajišťuje jejich analýzu a komunikaci s HMP.

Spolupracuje s Městskou policií HMP při předávání dat potřebných k zajištění dozoru zóny placeného stání.

Zajišťuje za ÚMČ vydávání povolení k vjezdu do vybraných částí MČ Praha 9, kde je vjezd vybraných vozidel místní úpravou zakázán.

Spolupracuje s MHMP při řešení metodiky pro vydávání parkovacích oprávnění.

 

Účel zpracování: zóny placeného stání

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, trvalé bydliště (sídlo firmy), datum narození (OČO), SPZ/RZ vozidla, e-mail, úvěrová leasingová smlouva, potvrzení od zaměstnavatele o propůjčení vozidla k soukromým účelům

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé.

Kategorie příjemců osobních údajů: TSK hl. m. Prahy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování – rezervační systém

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, e mail, telefon

Kategorie subjektů osobních údajů – žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, administrátor softwaru

Lhůty pro uchování – do doby trvání rezervace

 

Účel zpracování: přestupkové řízení

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti)

Kategorie subjektů osobních údajů: přestupci, další dotčené osoby, z moci úřední na základě oznámení Policie ČR nebo Městská policie

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, Městská policie, MHMP, jiné orgány veřejné správy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu