Oddělení správních činností

Vykonává na území MČ Praha 9 funkci silničního správního úřadu, ve smyslu ustanovení zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a v rozsahu, daném Statutem (silnice III. třídy, místní komunikace I. - IV. třídy, s výjimkou vozovek MK I. třídy a silnicích II. třídy na území hl. m. Prahy).

Stanovuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III.  a IV. třídy a místních účelových komunikací a užití zařízení pro provozní informace na silnici III. třídy, kromě rychlostní silnice, a na místní komunikaci II., III. a IV. třídy.

Vydává souhlas ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a zařízení pro provozní informace na veřejně přístupné účelové komunikaci.

Rozhoduje (v součinnosti s Policií ČR) o uzavírkách a objížďkách v komunikační síti (v rozsahu dle funkce silničního správního úřadu), vyjadřuje se k uvedeným aktivitám na komunikacích, kde je pravomoc svěřena MHMP.

Povoluje zřizování vyhrazených a střežených parkovišť, vč. parkovišť pro osoby zdravotně tělesně postižené.

Zpracovává závazná stanoviska a vyjádření z hlediska dopravy k projektové dokumentaci ve smyslu stavebního zákona.

Povoluje připojení účelových komunikaci a objektů/pozemků na místní komunikace na území MČ Praha 9.

Povoluje zvláštní užívání komunikací a vyměřuje stanovené správní poplatky.

Vydává dodatečná povolení ke zvláštnímu užívání komunikací pro havarijní akce správců inženýrských sítí.

Spravuje, stanovuje poplatky za užívání veřejného prostranství, provádí kontrolní šetření a vyhledávací činnost z hlediska své věcné působnosti, vydává stanoviska pro vyměření místního poplatku (včetně žádostí o změnu), u nepovoleného užívání veřejného prostranství následně vyměří místní poplatek.

 

Účel zpracování: zvláštní užívání komunikací

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP. 

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé, investoři, zhotovitelé

Kategorie příjemců osobních údajů: TSK hl. m. Prahy, Policie ČR, IZS, DPMP, MHMP (odbor dopravních agend).

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: místní a přechodná úprava provozu na komunikacích

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa trvalého bydliště, nebo adresa sídla společnosti, u výjimek RZ vozidla

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o stanovení místní nebo přechodné úpravy

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, TSK hl. m. Prahy, MHMP (odbor dopravních agend), Eltodo

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: přestupkové řízení

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti)

Kategorie subjektů osobních údajů: přestupci, další dotčené osoby, z moci úřední na základě oznámení Policie ČR nebo Městská policie

Kategorie příjemců osobních údajů: Policie ČR, Městská policie, MHMP, jiné orgány veřejné správy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: závazná stanoviska

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o závazné stanovisko

Kategorie příjemců osobních údajů: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastníci řízení, orgány činné v trestním zřízení

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: připojování pozemních komunikací

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo OP

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé o připojení

Kategorie příjemců osobních údajů: účastníci řízení, Policie ČR, TSK hl. m. Prahy

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: postoupení ve věci

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště (adresa sídla společnosti), číslo OP, číslo řidičského průkazu, SPZ/RZ vozidla

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé

Kategorie příjemců osobních údajů: MHMP, jiný místně příslušný úřad

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: správní řízení

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště

Kategorie subjektů osobních údajů: Žadatelé, účastníci

Kategorie příjemců osobních údajů: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastníci řízení, orgány činné v trestním zřízení

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: místní poplatky

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé, účastníci

Kategorie příjemců: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, oprávněné úřední osoby, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastník řízení, orgány činné v trestním zřízení, subjekty veřejné správy v rámci kontrolní činnosti dle zvláštních právních předpisů

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

Vedoucí

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu