Oddělení městské infrastruktury

Sestavuje rozpočet odvětví dopravy, kontroluje jeho plnění, provádí rozbory hospodaření ve stanovených lhůtách za příslušné oddělení rozpočtu, je správcem kapitoly rozpočtu v rámci své působnosti.

V rámci své působnosti zabezpečuje přípravu a realizaci veřejných zakázek na dodávky, služby a stavební práce dle schváleného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu.

Zajišťuje přípravu investičních akcí, zpracování investičních záměrů a projektové přípravy včetně rozpočtové části.

Ve své působnosti připravuje, organizuje, vyhlašuje, schvaluje a realizuje veřejné zakázky v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek, v rozsahu stanoveném pro právní úkon Podpisovým a kompetenčním řádem Úřadu MČ Praha 9.

Podílí se na zpracování revitalizace uličního parteru místní komunikační sítě.

Vykonává předběžnou a průběžnou veřejnosprávní kontrolu u žadatelů a příjemců veřejné finanční podpory poskytované v působnosti odboru.

Řeší oblast bezmotorové dopravy.

Spolupracuje s MHMP na přípravě akcí k posílení bezpečnosti silničního provozu (BESIP).

 

Účel zpracování: smlouvy a objednávky

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, adresa, IČO (DIČ)

Kategorie subjektů osobních údajů: dodavatelé (poskytovatelé) dle smlouvy či objednávky

Kategorie příjemců osobních údajů: nejsou předávány

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

 

Účel zpracování: místní poplatky

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, telefonní číslo, email, datum narození (IČO), adresa trvalého bydliště

Kategorie subjektů osobních údajů: žadatelé, účastníci

Kategorie příjemců: Městská část Praha 9, Úřad MČ Praha 9, oprávněné úřední osoby, MHMP, jiný místně příslušný úřad, účastník řízení, orgány činné v trestním zřízení, subjekty veřejné správy v rámci kontrolní činnosti dle zvláštních právních předpisů

Lhůty pro uchování: jsou stanoveny příslušnými právními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu