Servis volených orgánů

Oddělení je rozděleno na dva úseky, úsek „sekretariátu“, který zajišťuje kompletní servis pro uvolněné členy zastupitelstva, resp. starostu, místostarosty a uvolněné radní a tajemníka úřadu. Dalším úsekem je „servis RMČ a ZMČ“, které kompletně zajišťuje veškerý servis ohledně rady a zastupitelstva, tzn. jejich přípravu, průběh a výstupy z jednání. Jsou zde zpracovávána a evidována usnesení z jednání rady a zastupitelstva, zápisy a kompletovány veškeré podkladové materiály k těmto jednáním. Rovněž je zde vedena evidence komisí RMČ a výborů ZMČ

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – podklady pro jednání rady a zastupitelstva MČ Praha 9

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, telefon,  e mail, datová schránka, podpis, číslo účtu

Kategorie subjektů osobních údajů – zaměstnanci MČ, ÚMČ, členové ZMČ, RMČ, členové komisí a výborů ZMČ, zaměstnanci příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 9

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, ZMČ, RMČ Praha 9, obyvatelé MČ Praha 9, další osoby dle z. č. 131/2000Sb., o hl. m. Praze

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – evidence členů Zastupitelstva a komisí

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e mail, datová schránka, podpis, 

Kategorie subjektů osobních údajů – členové ZMĆ, členové komisí a výborů ZMČ

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, veřejnost

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – evidence smluv

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, e mail, datová schránka, podpis, 

Kategorie subjektů osobních údajů – smluvní strana

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9, orgán státní správy dle zvláštního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Účel zpracování – vedení registru dle z. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kategorie osobních údajů – jméno, příjmení, datum narození, místo narození,  trvalé bydliště, doručovací adresa, údaje o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích

Kategorie subjektů osobních údajů – veřejní funkcionáři, žadatelé o nahlížení do registru oznámení, o nahlížení do evidence čestných prohlášení, sdělovatelé

Kategorie příjemců osobních údajů – žadatel, orgán státní správy podle zvláštního právního předpisu

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu