Personální servis

Svojí činností pomáhá tajemníkovi úřadu zajišťovat funkci zaměstnavatele  a to zejména tím, že:

  • vede pracovně právní agendu pro zaměstnance Úřadu městské části Praha 9 (uzavírání pracovních smluv, vedení osobních spisů apod.)
  • zajišťuje odměňování členů Zastupitelstva městské části Praha 9
  • uzavírá a vede evidenci dohod o provedení práce a o pracovní činnosti
  • pro výše uvedené zajišťuje výplaty a v souvislosti s tím i povinné odvody a statistická hlášení
  • dle zákona o úřednících organizuje a zabezpečuje vzdělávání úředníků, sestavuje plán vzdělávání
  • organizuje výběrová řízení na obsazení jednotlivých funkčních míst
  • smluvně zajišťuje odborné praxe studentů

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování – výběrová řízení na obsazení volných pracovních míst

Kategorie osobních údajů – titul, jméno, příjmení, datum narození, místo narození, trvalé bydliště, podpis, kontaktní adresa, státní příslušnost, číslo OP, e-mail, telefon, výpis z Rejstříku trestů, doklad o dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení, životopis

Kategorie subjektů osobních údajů – uchazeči o přijetí do pracovního poměru

Kategorie příjemců osobních údajů – ÚMČ Praha 9

Lhůty pro uchování – jsou stanoveny příslušnými zvláštními předpisy

Přejít na všechny kontakty tohoto odboru/oddělení

Úřad městské části Praha 9 je otevřen všem občanům a jeho úřední hodiny se dělí podle agendy k vyřízení.
Zobrazit všechny hodiny úřadu