Nový projekt z fondů EU - Park Srdce II

Název projektu: Park Srdce II

Příjemce dotace: Městská část Praha 9

Předmětem projektu je revitalizace nepřístupného a nevhodně využívaného území, dokončení výstavby nového Parku Srdce a lepší začlenění tohoto území do městské části Praha 9.

Hlavním cílem projektu je revitalizací a novým využitím městského veřejného prostoru zvýšit nabídku pro rekreaci a odpočinek obyvatel a zlepšit životní prostředí v MČ Praha 9.

Konkrétně se jedná o dokončení výstavby Parku Srdce realizací jeho 2. etapy, zahrnující:

  • revitalizaci a zpřístupnění nevhodně využívaného prostoru nefunkční zahrádkářské kolonie,
  • výstavbu parkového altánu,
  • umístění dětského hřiště s herními prvky stylizujícími Hmyzí život (průlezky, houpačka, tichá pošta apod.),
  • umístění mobiliáře (lavičky, campingové stoly, odpadkové koše, informační systém),
  • vybudování chodníků a zpevněných ploch,
  • terénní úpravy a modelace ve vazbě na herní prvky (stylizace housenky a dvou berušek),
  • výsadbu nových vegetačních prvků a optimalizaci stávajících včetně bludiště tématicky a prostorově navazujícího na dětské hřiště, stylizující chodbičky v mraveništi.

Realizací projektu dojde k úpravě veřejného prostranství o celkové rozloze 8 068 m2.