Nejčastější otázky k otevření školy Elektra

Detašované pracoviště v budově budoucí ZŠ a MŠ Elektra

Nejčastější dotazy:

Kdy se bude otevírat škola Elektra?

Základní škola a mateřská škola Elektra (ZŠ a MŠ Elektra) se bude otevírat 1.9.2024, což je v souladu s projektem.

Kdy se uskuteční zápis do školy Elektra?

Běžný zápis do 1. tříd se uskuteční v dubnu 2024, zápis do mateřské školy se uskuteční v květnu 2024.

Je možné, že se ve škole Elektra otevřou třídy MŠ dříve, než v září 2024?

Snažíme se o dřívější termín otevření MŠ než v září 2024. Pokud budou vyřízeny všechny administrativní kroky, ZŠ a MŠ Elektra bude zapsána v příslušných rejstřících, může budoucí ředitel/ředitelka po svém jmenování vyhlásit mimořádný zápis.     

Co je nutné k tomu, aby škola Elektra začala fungovat?

Nejen otevření školy Elektra, ale i otevření detašovaného pracoviště je závislé na platných dokumentech, které jsou povinnými přílohami k podání žádosti o zápis do rejstříku škol. Pokud k žádosti nebudou doloženy všechny dokumenty, škola do rejstříku škol nebude zařazena a nebude moci být otevřena. K těmto dokumentům patří zejména kolaudační rozhodnutí, schválení hygieny, hasičů atd. Podle projektu by kolaudační rozhodnutí mělo být vydáno na přelomu června a července 2023. Z uvedeného vyplývá, proč ve všech informacích hovoříme o možnosti, snaze, přípravě apod. Stanovení termínu a kategorické sdělení nikdo nevydá, protože celý proces závisí na práci mnoha subjektů. Proto stále opakujeme, že se může stát, že budova nebude v září 2023 otevřena. Nicméně považujeme za důležité zdůraznit, že aktéři tohoto procesu navzájem spolupracují a snaží se vše dokončit tak, aby děti v září 2023 do nové budovy mohly nastoupit.

Které třídy se budou v září 2023 v budově školy Elektra otevírat?

Bude se jednat o třídy detašovaného pracoviště ZŠ Novoborská. Předpokládáme otevření 2 – 3 prvních tříd a po jedné 2.-4. třídě. Od září 2023 se nepřipravuje otevření tříd 2. stupně.

Jak to bude s přestupem dětí do detašovaného pracoviště?

Nejdříve musí být detašované pracoviště zapsané v rejstříku škol – viz jedna z předcházejících odpovědí. Teprve poté může být zahájen proces tzv. přestupu: rodiče vyplní žádost (formulář bude k dispozici u ředitelů škol, kam bylo dítě přijato) a předá vedení ZŠ Novoborská. S ohledem na termíny předpokládáme, že k této situaci dojde až ve druhé polovině srpna.

Ze kterých škol budou moci žáci přestoupit do detašovaného pracoviště?

Jsou to ZŠ Špitálská a ZŠ a MŠ Na Balabence. Důvodem je trvalé bydliště dětí v blízkosti budovy školy Elektra. Tyto ulice budou od září 2024 patřit do spádové oblasti ZŠ a MŠ Elektra.

Bude možný přestup z jiné školy do detašovaného pracoviště?

Bude záležet na počtu dětí v jednotlivých třídách a jejich trvalém bydlišti.

Jak bude probíhat zařazení dítěte do přípravné třídy?

Zařazení dítěte do první třídy bude v kompetenci ředitelky ZŠ Novoborská dle stanovených pravidel – viz: https://www.novoborska.cz/pro-rodice/pripravna-trida

Jak bude probíhat přestup z MŠ pro školní rok 2024-2025?

Podle zákona není možný přestup z jedné MŠ do druhé. Dítě pokaždé musí jít k zápisu. Tzn., že pokud bude dítě navštěvovat konkrétní mateřskou školu a rodiče svého potomka budou chtít umístit do školy Elektra od září 2024, dítě bude muset jít k zápisu v květnu 2024, (nebo v případě dřívějšího otevření tříd MŠ v mimořádném termínu, který stanoví budoucí ředitel ZŠ MŠ Elektra, o termínu budeme informovat s dostatečným předstihem). V průběhu školního roku musí rodiče tento zápis uskutečnit v MŠ, kam dítě chtějí přeřadit.

Jaké jsou šance, že se dítě, kterému v lednu 2024 budou tři roky, dostane do školy Elektra od září 2024?

Na tuto otázku nikdo nedostane konkrétní odpověď. Všechny děti předškolního věku musí k zápisu. Přednost mají děti, které k 31.8. daného roku dovrší pěti let. Poté ředitelky postupují od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.

Je možné si místo v MŠ ve škole Elektra rezervovat?

Toto není možné, každé dítě musí dle platné legislativy k zápisu.

Budou v detašovaném pracovišti zajištěni učitelé?

Pedagogické pracovníky zajištuje ZŠ Novoborská, které detašované pracoviště bude patřit.

Co budou moci děti v detašovaném pracovišti využívat?

Bude otevřena družina, dvě tělocvičny, hřiště.

Jak bude zajištěno losování?

V případě vyššího počtu dětí nad kapacitní možnosti je jako jediný spravedlivý proces losování. Je to závěr MŠMT, ČŠI, zřizovatele i škol. Řediteli každé školy, ve které se musí losovat, musí stanovit pravidla tohoto procesu, zajistit zástupce školy a zřizovatele, sepsat zprávu a výsledky losování. Zpravidla se losují registrační čísla dětí, nikoliv jejich jména.

Jak se řeší sourozenci? Rodiče mají problémy, když jejich děti navštěvují různé školy.  

Podle zákona není základním kritériem fakt, že do dané školy již chodí sourozenec. V metodickém pokynu MHMP ředitelům základních škol se uvádí: „V případě vyššího počtu uchazečů, kteří splňují zákonné kritérium místa trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, nelze využít přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, jehož sourozenec se v dané škole již vzdělává či například docházka do přípravné třídy zřízené při základní škole. V daném případě musí být splněna rovnost této skupiny uchazečů. V případě vyššího počtu těchto uchazečů doporučujeme zvolit formu losování všech uchazečů splňujících podmínku spádovosti.“

Jaký zřetel se bude brát na dotazník, který rodiče vyplnili?

V dopise, který dotazník uváděl, byla podána informace, že se jedná o předběžný zájem. Zřizovatel a ředitelé škol potřebovali vědět předběžný počet zájemců, od kterého se poté odvíjejí další přípravy. Ze zkušenosti víme, že v podobných případech si rodiče rozhodnutí často rozmyslí, a proto stavit přípravy na nezavazujících informacích následně vede ke komplikacím. Proto při zápisech budou rodiče seznámeni s dalším postupem.

Kde se na jednom místě budeme dozvídat informace o škole Elektra?

Připravujeme webové stránky, kam se průběžně budou vkládat aktuální informace. Jejich zprovoznění zveřejníme na webu Prahy 9 v sekci školství a na webech všech škol.

vizualizace ZŠ a MŠ Elektra