Vernisáž výstavy LITTLE JOHN / skupinová výstava

~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery vás zve na skupinovou výstavu LITTLE JOHN (14. 4. 2023 – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery). Zahájení proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin.
Vystavující umělci: Barbara Benish, Polina Davydenko, Dominik Gajarský, Terike Haapoja a Laura Gustafsson, Anna Hulačová, Zdena Kolečková, Denisa Langrová, Diana Lelonek, Magdalena Manderlová, Hana Nováková a Vladimíra Večeřová
host: Oscar Salguero
Výstava s názvem Little John odkazuje k výraznému výtvarnému počinu v dějinách umění druhé poloviny 20. století. Dílo I Like America and America Likes me (Mám rád Ameriku a Amerika má ráda mě) od ikonického německého autora Josepha Beuyse výstava používá jako fenomenologickou esenci ducha, který ji prostupuje. Tato performance z roku 1974 autora, který se po příjezdu do Ameriky zahaluje do plsti, nechává se převézt místní záchrannou službou a na několik dní se uzavře v kleci do místnosti s živým divokým kojotem jménem Little John, byla nejen symbolem vytváření určitého nehierarchického vztahu mezi dvěma živými entitami, ale především vzdáním holdu divokému zvířeti, které je symbolem původního indiánského obyvatelstva Ameriky.
Beuys touto sociální sochou poukazoval na společenské psychické rány. Amerika ho totiž nezajímala. Tvrdá kapitalistická mašinérie mu nepřišla nikterak inspirativní. Beuys se nezajímal pouze o zvířata, ale také o rostliny a přírodní vědy jako takové.
Jak řekl sám Beuys: „Celý můj život je reklama, ale jednou by se někdo měl zajímat o to, co jsem propagoval.“ Výstava představuje mezinárodní umělce a umělkyně, kteří odkazují na styčné body, v nichž můžeme nacházet různé úhly pohledu na zvířata a jejich vztah s námi. Někdy dramaticky a někdy poeticky se mísí symbiotické vztahy s vědeckým, etickým, aktivistickým či uměleckým přemýšlením.
Kurátorka: Tea Záchová
13. dubna v galerii zahájíme další tři výstavy:
Marek Kvetan FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Entry)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská ODPOVÍM TI ZÍTRA (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, The White Room)
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.
Partnerem projektu je Mount Capital.
Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ English ~~
Pragovka Gallery invites you to the group exhibition LITTLE JOHN (14 April 2023 - 29 June 2023, Pragovka Gallery). The opening will take place on Thursday 13 April at 6 pm.
Exhibiting artists: Barbara Benish, Polina Davydenko, Dominik Gajarský, Terike Haapoja and Laura Gustafsson, Anna Hulačová, Zdena Kolečková, Denisa Langrová, Diana Lelonek, Magdalena Manderlová, Hana Nováková and Vladimíra Večeřová
guest: Oscar Salguero
The exhibition entitled Little John refers to a significant artistic achievement in the history of art in the second half of the 20th century. The work I Like America and America Likes Me by the iconic German artist Joseph Beuys is used by the exhibition as the phenomenological essence of the spirit that permeates it. This 1974 performance by the artist, who, upon arriving in America, wraps himself in felt, gets transported by a local rescue service, and locks himself in a cage for a few days in a room with a live wild coyote named Little John, was not only a symbol of the creation of a certain non-hierarchical relationship between two living entities, but more importantly a tribute to the wild animal that is emblematic of the Native American population.
With this social sculpture, Beuys was pointing out social psychological wounds. He was not interested in America. He found the hard capitalist machine uninspiring. Beuys was not only interested in animals, but also in plants and natural science as such.
As Beuys himself said, "My whole life has been advertising, but someday somebody ought to be interested in what I've been promoting." The exhibition features international artists who refer to points of contact where we can find different perspectives on animals and their relationship with us. Sometimes dramatically and sometimes poetically, they blend symbiotic relationships with scientific, ethical, activist or artistic thinking.
Curator: Tea Záchová
On April 13, the gallery will open three more exhibitions:
Marek Kvetan - FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (Physical Impossibility of Silence in the Independence of Thought) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Entry)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová and Veronika Nemejovská - ODPOVÍM TI ZÍTRA (I'll Answer You Tomorrow) (14 April 2023 - 11 May 2023, The White Room)
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (The Anxiety of a Banker at Penalty) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
From 14 April 2023 the gallery is open with new opening hours from Tuesday to Friday between 2 and 8 pm and on weekends between 12 and 6 pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B - Kolbenova, tram - Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.
Partner of the project is Mount Capital.
Media partners are ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Facebook pages.

LITTLE JOHN
Přílohy