Vernisáž výstavy FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI / Marek Kvetan

~~ for English scroll down ~~
Pragovka Gallery vás zve na výstavu Marka Kvetana FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Entry). Zahájení proběhne ve čtvrtek 13. dubna od 18 hodin.
V zásadě je jedno, zda se Marek Kvetan ve své aktuální multimediální instalaci Fyzická nemožnost ticha v nepokoji mysli, vytvořené pro reinstalaci pro Pragovka Gallery v Praze, inspiroval intimně pociťovaným tlakem tísně v kontaktu s privátně-individuální konečností erodující příčetné myšlení a rozmělňující racionalitu rozumného na prach unášený náhodnými poryvy větru. Nebo ho, stejně jako mnohé z nás, zaskočila děsivě nepředvídatelná a nekontrolovatelná epizoda pandemie, epizoda, na kterou se bude vzpomínat jako na první, ale jistě ne poslední, a která ho také vystavila bezmocnosti a bezvládí imaginace, imaginativnímu blouznění, které si nezadá s nejrafinovanějšími apokalyptickými vizemi chiliastických delirií. Nebo, tato možnost je stejně platná, datuje konec lidstva, konec člověka, který není zánikem, ale zhroucením poslední jistoty, která nám zbyla. A nebo možná všechno najednou.
Aktuálně realizovaný environment Marka Kvetana je tak fyzickou invokací duševního neklidu, zprávou o sondáži neklidné mysli, tázáním a pozváním k účasti na výpravách do chaosu, které snad ještě mohou obnovit ztracený smysl.
Kurátor: Noro Lacko
13. dubna v galerii zahájíme další tři výstavy:
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
Skupinová výstava LITTLE JOHN (14. 4. 2023 – 29. 6. 2023, Pragovka Gallery Rear)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová a Veronika Nemejovská ODPOVÍM TI ZÍTRA (14. 4. 2023 – 11. 5. 2023, The White Room)
Galerie je od 14. 4. 2023 otevřena v nové otevírací době od úterý do pátku mezi 14 a 20 hodinou a o víkendu mezi 12 a 18 hodinou.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram – Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.
Partnerem projektu je Mount Capital.
Mediálními partnery jsou ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Proti šedi, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~ English ~~
Pragovka Gallery invites you to Mark Kvetan's exhibition THE PHYSICAL IMPOSSIBILITY OF SILENCE IN THE INDEPENDENCE OF THOUGHT (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Entry). The opening will take place on Thursday 13 April at 6 pm.
In principle, it makes no difference whether Marek Kvetan's current multimedia installation, The Physical Impossibility of Silence in the Unrest of the Mind, created for the Pragovka Gallery re-installation in Prague, is inspired by the intimately felt pressure of the distress of contact with private-individual finitude eroding sane thought and diluting the rationality of the rational into dust drifting on random gusts of wind. Or, like many of us, he was caught off guard by a frighteningly unpredictable and uncontrollable episode of pandemic, an episode that will be remembered as the first but certainly not the last, and which also exposed him to the helplessness and powerlessness of the imagination, an imaginative delirium that is no match for the most refined apocalyptic visions of chiliastic delirium. Or, this possibility is equally valid, it dates the end of humanity, the end of man, which is not an extinction but the collapse of the last security we have left. Or perhaps all at once.
Mark Kvetan's currently realized environment is thus a physical invocation of mental unrest, a report of probing the troubled mind, an interrogation and invitation to participate in expeditions into chaos that may yet restore lost meaning.
Curator: Noro Lacko
On April 13, the gallery will open three more exhibitions:
Michal Kříž ÚZKOST BRANKÁŘE PŘI PENALTĚ (The Anxiety of a Banker at Penalty) (14 April 2023 - 11 May 2023, Pragovka Gallery Pop-Up)
Group exhibition LITTLE JOHN (14 April 2023 - 29 June 2023, Pragovka Gallery Rear)
Adéla Kostkanová, Lucie Kultová and Veronika Nemejovská - ODPOVÍM TI ZÍTRA (I'll Answer You Tomorrow) (14 April 2023 - 11 May 2023, The White Room)
From 14 April 2023, the gallery is open with new opening hours from Tuesday to Friday between 2 and 8 pm and on weekends between 12 and 6 pm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Pragovka Gallery is located on the ground floor of the 2nd Pragovka Bay. The building is 15 minutes from the centre. Metro B - Kolbenova, tram - Poštovská.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
The project is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic, the City of Prague, Prague 9.
Partner of the project is Mount Capital.
Media partners are ArtRevue, Radio Praha, Radio 1, Artmap, Against Grey, GoOut.cz, Místní kultura, Jlbjlt.cz, Artalk.cz, Kdykde.cz, Citybee.cz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In accordance with the EU Data Protection Regulation, we hereby inform you that the event will be documented photographically. By participating in this event, you automatically agree to the publication of the photographs on the Pragovka Gallery website and Pragovka Facebook pages.

FYZICKÁ NEMOŽNOST TICHA V NEPOKOJI MYSLI
Přílohy