Stavební úřad

Formuláře žádostí podle stavebního zákona

Ohlášení, žádosti, návrhy a další podání podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pro která prováděcí právní předpis určuje formuláře, lze činit pouze na těchto formulářích, a to i v elektronické podobě.

Obsahové náležitosti žádostí, oznámení, veřejnoprávní smlouvy a ohlášení stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Formuláře žádostí (přílohy č. 1 až 16 vyhlášky):

Související dokumenty
Přílohy