Stavební archiv

Stavební úřad bude v termínu 29.07.2024 - 02.08.2024 uzavřen - čerpání řádné dovolené.

 

Podle § 154 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby dokumentaci jejího skutečného provedení, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby.

Podle § 154 odst. 2 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
je vlastník zařízení, které podléhá tomuto zákonu povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence.
 

Archiv odboru výstavby a územního rozvoje (stavebního úřadu) městské části Praha 9 uchovává pouze spisy, které se týkají území správního obvodu Praha 9.
 

Vymezení území správního obvodu Praha 9
 

Úřední hodiny: pondělí a středa 8 - 12 hodin
 

Kontaktní místo:

Úřad městské části Praha 9, Sokolovská 14/324, Praha 9 – Vysočany
 

Kontaktní e-mail: stavebniarchiv@praha9.cz
 

DOPORUČENÝ POSTUP

Použijte elektronickou poštu, na kontaktní e-mail zašlete vyplněnou žádost o nahlížení do spisu, nebo informace podle této žádosti (viz dole na stránce), po ověření dostupnosti požadovaných spisů vás vyzveme k vyzvednutí, nebo osobnímu výběru spisů. Při osobní návštěvě předložte žádost, občanský nebo jiný průkaz a plnou moc od vlastníka, nejste-li podle katastru nemovitostí vlastníkem dotčené nemovitosti.
 

Žádost

je k dispozici na této stránce dole nebo na kontaktním místě. Žádost obsahuje údaje o nemovitosti (stavbě, pozemku), důvodu (oprávnění) k nahlížení, údaje o žadateli, určení předmětu nahlížení (části dokumentace), informaci o poplatcích, informaci o termínu vyřízení žádosti a poučení o ustanoveních zákonů a vyhlášek, podle kterých se postupuje. Vyplněnou žádost zašlete elektronicky na adresu stavebniarchiv@praha9.cz, poštou na adresu úřadu, osobně ji lze podat na podatelně úřadu, nebo předat kontaktní osobě.

Kontaktní osoba: Ing. Arch. Anežka Bimková

kancelář č. 254 ve 2. podlaží - telefon: 283091360

archiv ve 3. podzemním podlaží - telefon: 283091106
 

Poplatky

se vybírají podle zákona 634/2004 Sb, zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle přílohy Sazebník, položka 3.
 

Termín vyřízení

Žádost bude zpracována, pokud to bude možné, následující pracovní den po doručení, nejdéle ve lhůtě 30 dnů ode dne podání.
O vyřízení žádosti bude žadatel vyrozuměn telefonicky, e-mailem, nebo písemně, výzvou k úhradě, pokud je stanoven poplatek, pak výpis obdrží po zaplacení.
 

Poučení

Podle § 168 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů se vedení spisové služby a nahlížení do spisu řídí ustanoveními správního řádu (zákon č.500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů) a zvláštního právního předpisu (§ 68 zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů). Kopii dokumentace stavby stavební úřad poskytne, pokud žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby, které se dokumentace týká. V odůvodněných případech lze usnesením odepřít nahlížení do vybraných částí dokumentace u staveb důležitých pro obranu státu, staveb civilní ochrany a bezpečnosti, popřípadě z důvodů ochrany osob a jejich majetku.
Podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších předpisů
(1) Účastníci (řízení) a jejich zástupci [písemně zmocnění] mají právo nahlížet do spisu [příslušného řízení], a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Není-li účastník zastoupen, může spolu s účastníkem nahlížet do spisu i jeho podpůrce (§ 45 a násl. občanského zákoníku).
(2) Jiným osobám správní orgán umožní nahlédnout do spisu, prokáží-li právní zájem nebo jiný vážný důvod a nebude-li tím porušeno právo některého z účastníků, popřípadě dalších dotčených osob anebo veřejný zájem.
(3) Nevidomým osobám bude obsah spisu přečten. Na požádání správní orgán nevidomé osobě umožní pořízení zvukového záznamu. Správní orgán nevidomé osobě rovněž umožní, aby do spisu nahlížel její průvodce.
(4) S právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.
(5) Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě.
(6) Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije.
Kopie pořízená z projektové dokumentace musí být použita pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Porušení těchto povinností může mít pro žadatele následky trestněprávní, nebo občanskoprávní.