Regionální konference 2. 10. 2014

2. 10. 2014 se konala regionální konference projektu EU – City Regions.

 úvodní slovo měl Ing. Zdeněk Davídek, který přivítal účastníky workshopu, nejprve představil co je projekt City Regions, čeho se týká, že je realizován v rámci programu Central Europe a spolufinancován ERDF. Představil i projekt  Involve, kde Městská část Praha 9 přebírala dobré zkušenosti  od  partnerů projektu z celé Evropy.

 Byly představeny priority MČ Praha 9, v oblasti dopravy na co se chce  Praha 9  zaměřit, co je cílem projektu a také jeho doba trvání. 

Podrobně popsal pilotní projekt, který byl v rámci projektu zpracován- “Generel silniční dopravy Městské části Praha 9”.  Proč vznikl tento pilotní projekt a jaké potřeby v oblasti všech módů dopravy mu předcházely.   Seznámil podrobně přítomné s rozborem dopravní problematiky MČ Praha 9 - aktuální stav komunikační sítě a intenzity dopravy, dopady rozvoje nadřazené komunikační sítě, obsluha území veřejnou hromadnou dopravou, silné generátory dopravy a plánovaný rozvoj území, problematika statické dopravy, chybějící plošná prostupnost území pro pěší a cyklisty.  Dále pak jaké jsou návrhové části Generelu, jaké jsou výstupy Generelu, rozdělení Generelu na jednotlivé etapy. Co vše  Generel řeší.  Byla zmíněna i vazba na hl. m. Prahu a Středočeský kraj.  Dále jaké jsou závěry a návrhy opatření a očekávané přínosy.  Ing. Davídek hovořil o novém parkovacím objektu, o parkování na Proseku a uvedl příklady řešení. Seznámil přítomné se závěry Generelu:

- potřeba dobudování preference vozidel MHD na SSZ křižovatkách

- nutná přestavba nevyhovujících křižovatek a zastávek  MHD (včetně přístupů na ně)

- rozšíření vyhrazených jízdních pruhů pro BUS

- rekonstrukce ulice Kolbenova

-rozvoj pěší a cyklistické dopravy

- nová cyklistická infrastruktura

V závěru uvedl, jak by se mělo s Generelem nadále nakládat, podtrhl důležitost zajištění financování včetně hledání řešení a nových možností investičních příležitostí realizace konkrétních opatření.